Sprawozdawczość środowiskowa

Sprawozdawczość środowiskowa małych przedsiębiorców

Pierwszy kwartał roku to dość intensywny okres w ochronie środowiska. To właśnie w tym czasie przypada kilka ważnych terminów sprawozdawczych, o których powinni pamiętać przedsiębiorcy. Co ciekawe, do złożenia niektórych z nich mogą być zobowiązani również mniejsi przedsiębiorcy, których działalność zdaje się nie mieć większego wpływu na środowisko. Jakie zatem obowiązki mogą kryć się pod pojęciem „Sprawozdawczość środowiskowa małych przedsiębiorców”?

Raport KOBiZE, wykaz opłat środowiskowych czy sprawozdanie w ramach BDO – to obowiązki, do których realizacji mogą być zobowiązani również przedsiębiorcy prowadzący mniejsze przedsiębiorstwa, np. w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Sprawozdawczość środowiskowa małych przedsiębiorców i raport KOBiZE

Jednym z pierwszych sprawozdań rocznych, z którymi będą musieli zmierzyć się przedsiębiorcy, jest tzw. raport KOBiZE. Składa się go za pośrednictwem strony internetowej www.krajowabaza.kobize.pl do końca lutego każdego roku za rok poprzedni. Aby jednak wprowadzić wymagane dane do systemu, konieczna jest wcześniejsza rejestracja przedsiębiorcy w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji oraz uzyskanie dostępu do indywidualnie tworzonego konta.

W przypadku tego raportu można śmiało powiedzieć, że obowiązek jego sporządzenia będzie spoczywał na większości przedsiębiorców. Dotyczy on bowiem danych o rodzajach i wielkościach emisji gazów i pyłów do powietrza, w tym emisji związanej z eksploatacją urządzeń, a więc także wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności środków transportu. A ponieważ przepisy nie przewidują żadnych zwolnień z tak określonego obowiązku raportowania, trzeba przyjąć, że każdy przedsiębiorca powinien zaraportować co najmniej ilość zużytego w trakcie roku paliwa.

I choć przepisy prawa nie przewidują obecnie żadnych sankcji za brak realizacji tego obowiązku sprawozdawczego, to ciekawym może okazać się fakt, że tak zaraportowane dane dotyczące emisji posłużą przedsiębiorcy do realizacji kolejnego obowiązku związanego z koniecznością ustalenia wysokości opłat z tytułu korzystania ze środowiska.

Sprawozdawczość środowiskowa małych przedsiębiorców i opłaty za korzystanie ze środowiska

Koniec marca to z kolei czas rozliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”, każdy przedsiębiorca powinien samodzielnie naliczyć opłatę z tego tytułu, a następnie, jeśli jej wysokość w skali roku przekroczy 800 zł, uiścić ją na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego. W przypadku mniejszych firm opłata najczęściej będzie wiązała się z emisją gazów i pyłów do powietrza ze środków transportu, a pomocne do jej wyliczenia mogą okazać się dane przedstawione wcześniej w raporcie KOBiZE.

Ale na obowiązku naliczenia i ewentualnego uiszczenia opłaty się nie kończy. W przypadku bowiem, gdy wyliczona wysokość opłaty przekroczy 100 zł, przedsiębiorca powinien przedłożyć do urzędu specjalne wykazy, w tym ten zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.

Tak więc nawet jeśli wyliczona wysokość opłaty za korzystanie ze środowiska nie przekroczy kwoty obligującej przedsiębiorcę do jej uiszczenia, wynoszącej aktualnie 800 zł, to jej wysokość przekraczająca 100 zł w skali roku aktywuje konieczność przedłożenia samych wykazów.

Sprawozdawczość środowiskowa małych przedsiębiorców i BDO

Trzecim obowiązkiem sprawozdawczym, o którym warto wspomnieć w kontekście funkcjonowania małych przedsiębiorstw, są sprawozdania w ramach tzw. Bazy danych odpadowych (BDO). Często zapominamy, że wpis w rejestrze BDO pociąga za sobą szereg dalszych obowiązków, z których jednym jest właśnie realizacja obowiązków sprawozdawczych.

W zależności od rodzaju objętej wpisem w BDO działalności przedsiębiorcy, sprawozdanie może odnosić się do gospodarki odpadami (Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami) lub może być sprawozdaniem produktowym (Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi). To pierwsze będzie dotyczyło przede wszystkim wytwórców odpadów zobowiązanych do prowadzenia ich ewidencji, drugie zaś – przedsiębiorców wprowadzających na rynek określone rodzaje produktów.

Oba ww. sprawozdania powinny zostać sporządzone za pośrednictwem indywidulanego konta przedsiębiorcy w BDO (rejestr-bdo.mos.gov.pl) w terminie do 15 marca.

I choć ww. obowiązki sprawozdawcze nie stanowią wykazu zamkniętego, a przedsiębiorca może być zobowiązany do raportowania danych także w innych obszarach, to z pewnością należą one do tych najczęściej wymaganych od przedsiębiorców prowadzących działalność na mniejszą skalę.

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Artykuł został opublikowany w ramach współpracy z Kancelarią Ochrony Środowiska

Kancelaria Ochrony Środowiska

Marta Banasiak

prawnik specjalizujący się w zagadnieniach prawa ochrony środowiska, w tym odnoszących się do kontroli WIOŚ w przedsiębiorstwie oraz postępowań administracyjnych dotyczących kwestii środowiskowych.
Wieloletnia praktyka zawodowa związana z zagadnieniami prawa ochrony środowiska, w tym niemal dwuletnie doświadczenie w organie administracji rządowej, pozwalają jej spojrzeć na zagadnienia kontroli oraz postępowań administracyjnych z szerokiej perspektywy.
W 2018 r. ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Aktualnie związana z Kancelarią Ochrony Środowiska.
e-mail: kancelariabanasiak@gmail.com

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny