REACH

REACH – 10 lat rozporządzenia

W ciągu ostatnich dziesięciu lat podstawowy zbiór unijnych przepisów dotyczących chemikaliów („rozporządzenie REACH”) znacznie zwiększył ochronę zdrowia ludzkiego i jakości środowiska oraz przyczynił się do propagowania rozwiązań alternatywnych dla badań na zwierzętach – stwierdziła Komisja Europejska (KE).

Obecnie KE proponuje kolejne działania, aby jeszcze bardziej ułatwić wdrażanie tych przepisów.

Produkty chemiczne są obecne w każdej dziedzinie życia, w tym w różnych towarach konsumpcyjnych, takich jak ubrania, zabawki, meble i urządzenia elektryczne. Chemikalia są niezbędne w codziennym życiu, jednak niektóre substancje mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi i dla jakości środowiska – przekonuje KE. Opublikowany przez KE przegląd przepisów pokazuje, że dzięki rozporządzeniu w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) unijne firmy i organy zapewniają bezpieczne stosowanie chemikaliów i wycofywanie substancji niebezpiecznych.

Rozporządzenie REACH jest najbardziej nowoczesnym i kompleksowym zbiorem przepisów dotyczących substancji chemicznych na świecie. Wiele państw spoza UE wzorowało się na nim, przygotowując własne prawodawstwo w tej dziedzinie. Chemikalia stosowane przez unijny przemysł są teraz bezpieczniejsze dla obywateli i środowiska. Musimy wykorzystać ten sukces i zagwarantować, by unijni producenci nie mieli gorszej pozycji w porównaniu z konkurencją spoza UE: trzeba zadbać o to, by przywożone towary spełniały wymagania Unii w kwestii chemikaliów – przekonuje Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. rynku wewnętrznego i przemysłu.

Co to jest REACH?

REACH jest europejskim rozporządzeniem w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów. Weszło ono w życie w 2007 r., zastępując wcześniejsze ramy legislacyjne dla substancji chemicznych w Unii Europejskiej (UE), które przygotowano w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Zasadniczo REACH ma zastosowanie do niemal wszystkich substancji chemicznych – podaje KE.

Dzięki rozporządzeniu REACH, w zgodzie z zasadą „zanieczyszczający płaci” ciężar dowodu przerzucono na przemysł, czyniąc go odpowiedzialnym za bezpieczeństwo chemikaliów w całym łańcuchu dostaw. Przedsiębiorstwa muszą określić ryzyko związane z chemikaliami i zarządzać nim, demonstrując, w jaki sposób substancje te mogą być bezpiecznie stosowane. REACH usprawnia komunikację w obrębie łańcucha dostaw, ustanawiając nowe formy współpracy między przedsiębiorstwami. W ramach REACH funkcjonują także narzędzia służące jako wskazówki i wsparcie dla przedsiębiorstw i organów publicznych w procesie jego wdrażania – informuje KE.

Rejestracje substancji rozpoczęły się w 2009 r., a pierwszy termin ich zakończenia upłynął w 2010 r. Rejestracje wstępne (wymagane, aby móc zarejestrować dotychczasowe substancje w rozłożonych w czasie terminach) odbyły się w 2008 r. z kolei 31 maja 2018 r. jest terminem ostatecznej rejestracji przez przedsiębiorstwa wszystkich chemikaliów produkowanych w UE, przywożonych do niej lub wprowadzanych do obrotu na jej obszarze w ilości powyżej tony rocznie.

Od momentu powstania w 2007 r. Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) odgrywa kluczową rolę we wdrażaniu wszystkich procedur REACH. Agencja posiada największą na świecie bazę danych dotyczących chemikaliów i umożliwia łatwy dostęp online do informacji na temat bezpieczeństwa chemicznego. ECHA wdraża również inne przepisy unijne związane z chemikaliami i może stać się punktem odniesienia dla zrównoważonego zarządzania takimi substancjami.

By zwiększyć efektywność REACH

Większość Europejczyków obawia się, że są narażeni na niebezpieczne substancje. Dzięki REACH Unia skutecznie rozwiewa te obawy, rozszerzając wiedzę na temat substancji chemicznych i zakazując wprowadzania substancji szkodliwych na unijny rynek. Rozporządzenie REACH już stało się inspiracją dla prawodawstwa w dziedzinie chemikaliów w innych państwach, a dzięki dalszym ulepszeniom będziemy mogli w jeszcze większym stopniu chronić zdrowie naszych obywateli i środowisko – komentuje Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska.

Jak zaznacza KE, REACH przynosi konkretne rezultaty. Jednak by lepiej chronić konsumentów, pracowników i środowisko, Komisja zaproponowała konkretne działania usprawniające wdrażanie rozporządzenia REACH. Celem tych działań jest poprawa jakości dokumentacji rejestracyjnej przedkładanej przez firmy, uproszczenie procedury udzielania zezwoleń oraz zapewnienie równych warunków działania dla przedsiębiorstw z UE i spoza UE.

Komisja pragnie również zapewnić większą spójność rozporządzenia REACH z przepisami w zakresie ochrony pracowników i w zakresie odpadów.

Wśród planów dotyczących tej tematyki KE wymienia omówienie rezultatów i dalszych działań związanych z drugim przeglądem rozporządzenia REACH. Ma się to odbyć podczas publicznej konferencji z udziałem Parlamentu Europejskiego, państw członkowskich i zainteresowanych stron, zaplanowanej na czerwiec 2018 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

fot. pixabay.com

 

partner medialny