Przejście na neutralność klimatyczną

Przejście na neutralność klimatyczną: zalecenia grupy ekspertów

Komisja Europejska (KE) opublikowała wczoraj (28. listopada br.) zalecenia grupy ekspertów w sprawie sposobów transformacji energochłonnych sektorów przemysłu Unii Europejskiej (UE), tak aby wniosły one wkład w osiągnięcie do 2050 r. ogólnounijnych celów w zakresie neutralnej dla klimatu gospodarki o obiegu zamkniętym. Jak przypomina KE, cele te zostały przedstawione w listopadzie 2018 r. w przygotowanej przez Komisję strategii „Czysta planeta dla wszystkich”.

Warto przypomnieć, że grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. sektorów energochłonnych KE utworzyła w październiku 2015 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele państw członkowskich, przemysłu i społeczeństwa obywatelskiego, w celu zapewnienia doradztwa w zakresie polityk istotnych dla energochłonnych sektorów przemysłu. We wrześniu 2018 r. sektory przemysłu uczestniczące w grupie wysokiego szczebla przedstawiły sprawozdanie stanowiące ich wspólny wkład w strategię Komisji „Czysta planeta dla wszystkich”.

Przejście na neutralność klimatyczną wg grupy ekspertów

Grupa ekspertów skupia przedstawicieli 11 sektorów przemysłu, które odpowiadają za ponad połowę zużycia energii przez przemysł UE, np. sektorów produkcji aluminium, stali i cementu. Opracowali oni ramy polityki mające na celu osiągnięcie właściwej równowagi między ambitnymi europejskimi założeniami odnośnie klimatu a koniecznością utrzymania konkurencyjności przemysłu. Wyniki ich prac będą stanowić wkład w opracowywane przez Komisję Europejski Zielony Ład i strategię przemysłową UE.

Przemysł unijny jest naszym partnerem w realizacji celów w zakresie klimatu i gospodarki o obiegu zamkniętym i gratuluję mu zaangażowania w te kwestie. Gospodarka neutralna dla klimatu jest nie tylko niezbędna dla przyszłych pokoleń. Daje ona również ogromne możliwości w zakresie innowacji, wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy – powiedziała Elżbieta Bieńkowska, komisarz odpowiedzialna za sprawy rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP.

Jak podaje KE, zalecenia obejmują działania, które mogą skutkować właściwymi sygnałami rynkowymi zmierzającymi do przyciągnięcia nowych inwestycji i mogą pomóc przedsiębiorstwom we wdrażaniu racjonalnych pod względem kosztów rozwiązań mających na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej. Koncentrują się one również na potrzebie zagwarantowania sprawiedliwej transformacji, podkreślają znaczenie wyposażenia pracowników w odpowiednie umiejętności na przyszłość i wspierania społeczności, które są zależne od tych sektorów przemysłu, w celu zarządzania transformacją.

Przejście na neutralność klimatyczną – zalecenia z naciskiem na trzy priorytety

W zaleceniach kładzie się szczególny nacisk na kluczowe czynniki sukcesu w ramach trzech głównych priorytetów.

Jednym z nich jest tworzenie rynków dla neutralnych dla klimatu produktów w obiegu zamkniętym. Ma się to odbywać, np. poprzez bardziej strategiczne wykorzystanie zamówień publicznych w celu wyboru zrównoważonych produktów i usług. Zostało to uwzględnione w przeglądzie przepisów z 2014 r., dzięki czemu przekazano organom publicznym uprawnienia do korzystania z zamówień publicznych, aby osiągać cele w zakresie ochrony środowiska, polityki społecznej lub innowacji przy zakupie towarów i usług – tłumaczy KE. Eksperci podkreślają również konieczność pomocy konsumentom w dokonywaniu bardziej świadomych wyborów.

Drugi priorytet to rozwój wielkoskalowych projektów pilotażowych dotyczących czystych technologii w celu wprowadzenia takich technologii na rynek. Należy je wspierać ze środków UE oraz ułatwiać dostęp do finansowania ze środków prywatnych.

Kolejny priorytet to przechodzenie na alternatywne źródła energii i surowce neutralne dla klimatu. Wymagałoby to, np. zapewnienia dostępu do takich źródeł oraz ich dostępności po konkurencyjnych cenach w skali światowej, wykonania zestawienia infrastruktury energetycznej i możliwości dostaw oraz promowania zasady „efektywność energetyczna przede wszystkim”.

Grupa ekspertów zaleca również utworzenie obserwatorium transformacji przemysłowej w celu monitorowania postępów przemysłu w zakresie neutralności klimatycznej i ukierunkowania działań.

Przejście na neutralność klimatyczną – będą zalecenia dla państw członkowskich

Na początku przyszłego roku Komisja przedstawi zalecenia państwom członkowskim, Radzie ds. Konkurencyjności UE oraz Parlamentowi Europejskiemu.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

partner merytoryczny