Program ochrony środowiska

Program ochrony środowiska – Włocławek czeka na oferty

Miasto Włocławek planuje zlecić opracowanie dokumentu, jakim jest Program ochrony środowiska na lata 2020–2023 – informuje Urząd Miasta Włocławek (UM).

Jak wskazuje włocławski magistrat, przedmiotem ogłoszonego przez miasto postępowania ofertowego jest wykonanie dla miasta Programu ochrony środowiska na lata 2020 – 2023 z uwzględnieniem perspektywy do 2026 r.

Dokument powinien być wykonany w zgodzie z szeregiem ustawowych i ministerialnych wytycznych, jak również powinien uwzględniać wytyczne sektorowych dokumentów programowych, współgrających z Polityką ekologiczną państwa oraz regionalnymi dokumentami planistycznymi – podkreśla UM. Jednocześnie miejscy urzędnicy zastrzegają, że przygotowana przez wykonawcę dokumentacja programowa powinna być spójna z Wojewódzkim Programem Ochrony Środowiska.

Program ochrony środowiska na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026 r.

Magistrat zastrzega również, że wykonawca obowiązany będzie również wystąpić do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (RDOŚ) oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy (PWIS) z wnioskiem o odstąpienie od konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowywanego Programu ochrony środowiska (podstawą do tego ma być art. 48 i 49 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko – DzU z 2018 r., poz. 2081 t.j.).

Jednocześnie UM zaznacza, że w przypadku gdy RDOŚ lub PWIS stwierdzą, że opracowanie omawianego Programu, wiąże się z koniecznością przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do wykonania Prognozy oddziaływania na środowisko ww. Programu zgodnie z ustawowymi wymogami.

Wykonawca zobowiązany będzie także do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych procedur w trakcie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko rzeczonego Programu, w tym również wystąpienia do RDOŚ oraz PWIS o uzgodnienie zakresu Prognozy oddziaływania na środowisko.

Podmiot realizujący zamówienie zobowiązany będzie także do dokonania prezentacji Programu na sesji Rady Miasta Włocławka, na której dokument ten będzie uchwalany.

Warto zaznaczyć, że opracowanie powinno powstać do 30 czerwca br.

Na podstawie nadesłanej informacji i umwloclawek.logintrade.net

rys. annca z Pixabay

reklama

 

reklama

partner medialny