Program ochrony środowiska

Program ochrony środowiska dla Rudy Śląskiej

Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) poinformował, że tamtejsza Rada Miasta przyjęła właśnie kolejną edycję Programu ochrony środowiska, obejmującą lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2026.

Pogodzenie rozwoju gospodarczego z troską o środowisko naturalne to jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. W skali naszego miasta chcemy jak najlepiej zadbać o ochronę środowiska, a kierunki działań w tym zakresie na najbliższe lata określa przyjęty wczoraj dokument – powiedziała w piątek (25. stycznia br.) Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Program ochrony środowiska podzielony na 10 obszarów

Jak zaznacza UM, cele i kierunki działań zostały w Programie ochrony środowiska podzielone na 10 obszarów. Są to: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka wodno–ściekowa, zasoby geologiczne i tereny poprzemysłowe, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, w tym leśne oraz zagrożenia poważnymi awariami. Część działań stanowi zadania własne miasta, pozostałe, realizowane przez inne podmioty, są przez miasto monitorowane. Program odnosi się również do zagadnień wspólnych dla wszystkich obszarów, jak adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia, działania edukacyjne czy monitoring środowiska.

Opracowanie Programu poprzedziło zebranie szczegółowych danych, m.in. z poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz jednostek realizujących zadania środowiskowe na terenie miasta, w tym między innymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Nadleśnictwa Katowice, Wód Polskich, a także większych podmiotów gospodarczych – zaznacza Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta odpowiedzialny za sprawy ochrony środowiska w mieście. – W październiku ubiegłego roku udostępniliśmy projekt, do którego każdy mógł składać uwagi i wnioski – dodaje.

Zagadnienia kluczowe – ochrona powietrza i gospodarka odpadami

Jednym z kluczowych zagadnień jest jakość powietrza, która stanowi problem całego regionu. – Działania zaplanowane w tym zakresie obejmują m.in. kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej, wspieranie transportu rowerowego, rozwój transportu publicznego, modernizację dróg gminnych, kontrolę przestrzegania zakazu spalania odpadów w piecach, modernizację sieci ciepłowniczych czy rozbudowę systemu monitoringu powietrza – informuje Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM.

Wyzwaniem, które również nie ogranicza się tylko do Rudy Śląskiej, jest zagospodarowanie odpadów. – Pod tym względem nasz Program kładzie nacisk na selektywną zbiórkę i odzysk odpadów komunalnych, usuwanie wyrobów zawierających azbest czy kontrolę przedsiębiorców w zakresie przestrzegania obowiązków związanych z gospodarką odpadami – mówi naczelnik Wyciślik. Z kolei w obszarze gospodarki wodno–ściekowej Program zakłada budowę, rozbudowę i modernizację zarówno infrastruktury służącej do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, jak i urządzeń służących do przesyłu i oczyszczania ścieków komunalnych, zagospodarowywania osadów ściekowych oraz systemów sterowania, monitoringu i przesyłania danych.

Rudzki magistrat zaznacza także, że ze względu na charakter miasta istotnymi kwestiami są również zasoby geologiczne i tereny poprzemysłowe. Tutaj najważniejsze zadania to rewitalizacja i rekultywacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych oraz monitorowanie realizacji zobowiązań przedsiębiorców z tytułu szkód górniczych na terenie miasta.

Edukacja ekologiczna na pierwszym planie

Wśród zagadnień horyzontalnych, wspólnych wszystkim obszarom Programu, UM na pierwszy plan wysuwa edukację ekologiczną. – Nawet najlepszych założeń nie da się w pełni zrealizować bez współpracy ze strony mieszkańców. A ta możliwa jest tylko wtedy, gdy mają oni wysoką świadomość ekologiczną i są przekonani o konieczności działań na rzecz ochrony środowiska. Dlatego tak ważna jest edukacja, zwłaszcza wśród najmłodszych mieszkańców, którzy nie tylko stosują później przekazywane im zasady, ale również znakomicie motywują do tego dorosłych – podkreśla prezydent miasta.

Jak zaznacza rudzki ratusz, przy tworzeniu Programu ochrony środowiska ważna była korelacja jego treści z zapisami innych miejskich dokumentów o strategicznym i programowym charakterze. – Z jednej strony mówimy tu o dokumentach szerszego zakresu, jak Strategia rozwoju miasta na lata 2014-2030 czy Gminny program rewitalizacji do 2030 roku, a z drugiej o dokumentach związanych stricte z ochroną środowiska, jak Plan gospodarki niskoemisyjnej, Program ograniczenia niskiej emisji czy Program ochrony środowiska przed hałasem – mówi wiceprezydent Mejer.

Opracowanie Programu na lata 2019-2022 było też okazją do analizy działań przeprowadzonych w ramach realizacji dotychczas obowiązującego Programu ochrony środowiska. Wśród nich znalazły się m.in.: termomodernizacja 34 budynków użyteczności publicznej, przyłączenie 64 budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej, modernizacja 28 odcinków sieci cieplnych przesyłowych i wewnętrznych sieci osiedlowych, zmiana ogrzewania w 142 lokalach ogrzewanych paliwem stałym, termomodernizacja 15 budynków mieszkalnych, budowa dziewięciu odcinków instalacji oświetlenia ulicznego, w tym instalacja 169 nowych opraw, budowa 17 instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), budowa lub rozbudowa 31 odcinków sieci kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy kanalizacyjnych o długości 11,84 km oraz 5,3 km sieci kanalizacji deszczowej czy rewitalizacja pocynkowej hałdy.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. sozosfera.pl

 

partner medialny