Program „Energia Plus”

Program „Energia Plus” i 1,3 mld zł dla przedsiębiorców

Już od 1 października br. przedsiębiorcy będą mieli kolejną szansę na uzyskanie wsparcia z instrumentu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), jakim jest program „Energia Plus”. W drugim naborze, na lepszych zasadach, do rozdysponowania jest 1,3 mld zł – zaznacza NFOŚiGW.

Ulepszony program „Energia Plus”

Na przedsiębiorców czekają: dotacje z budżetem prawie 50 mln zł (przy uwzględnieniu technologii ORC – Organiczny Cykl Rankine’a) oraz pożyczki preferencyjne i na zasadach rynkowych, na które zarezerwowano ponad 1,2 mld zł – wyjaśnia NFOŚiGW.

Jak zaznacza Fundusz, ulepszony program „Energia Plus” przewiduje, że minimalna wysokość pożyczki została zmniejszona z 1 mln zł do 0,5 mln zł, przyjęto też niższe oprocentowanie (tj. WIBOR 3m + 50 pkt nie mniej niż 1,5% zamiast 2%). Ponadto wprowadzono też możliwość umorzenia dla wszystkich rodzajów przedsięwzięć do 10% nie więcej niż 1mln zł, rozszerzono rodzaje przedsięwzięć o nowe źródła energii, w tym instalacje na paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór. Dodatkowo wnioskodawcy będą mieli możliwość składania wniosków tylko w formie elektronicznej, bez konieczności przesyłania wersji papierowej.

Program „Energia Plus” – drugi nabór dla jakich projektów?

Drugi nabór jest dedykowany projektom uwzględniającym m.in.: budowę, rozbudowę lub modernizację istniejących instalacji produkcyjnych i urządzeń przemysłowych prowadzących do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych, zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015 r., czy też służącym poprawie jakości powietrza przez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW oraz projektom mającym na celu modernizację i rozbudowę sieci ciepłowniczych.

Przyjmowanie wniosków w I naborze zostało skrócone do 28 września br., ale wnioskodawcy, którzy złożą w nim wnioski – i jednocześnie: nie rozpoczęli jeszcze realizacji przedsięwzięcia, nie zostały zatwierdzone przez organy statutowe NFOŚiGW warunki dofinansowania na realizowane przedsięwzięcie oraz nie została zawarta umowa o dofinansowanie – mogą ubiegać się o przeniesienie swojego wniosku do II naboru, z prawem do zmodyfikowania i dostosowania do warunków programu dla tego właśnie naboru, ale bez zmian zakresu rzeczowego projektu – zaznacza NFOŚiGW.

Jak cel ma program „Energia Plus”?

Jak wskazuje Narodowy Fundusz, celem programu „Energia Plus” jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, przez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Program oferuje wsparcie z zakresu: ograniczenia lub uniknięcia szkodliwych emisji do atmosfery (zarówno związanych ze źródłami spalania paliw, jak i pozostałej działalności przemysłowej), zmniejszenia zużycia surowców pierwotnych, przedsięwzięć mających na celu poprawę efektywności energetycznej, nowych źródeł ciepła i energii elektrycznej oraz modernizacji czy rozbudowy sieci ciepłowniczych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama