z uwzględnieniem ochrony przyrody

Plan miejscowy z uwzględnieniem ochrony przyrody

W czwartek, 4 lipca, Rada m.st. Warszawy uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Czerniakowa Południowego. Główną ideą dokumentu jest ochrona tego terenu przed chaotyczną, niekontrolowaną zabudową – podkreśla Urząd m.st. Warszawy (UM). Zakłada on także ochronę przyrody i działania na rzecz efektywnego gospodarowania wodą.

Problemem naszego miasta jest właśnie brak planów zagospodarowania – mówiłem o tym w kampanii wyborczej, a plan dla Czerniakowa Południowego jest częścią nadrabiania zaległości. Należy podkreślić, że jego ustalenia służą ochronie jeziorka przed niekontrolowaną zabudową. Nad tym dokumentem pracował cały sztab specjalistów. Ich zadaniem była analiza kwestii przyrodniczych i wpływu planu na ochronę jeziora. Nie ma ryzyka jego wysuszania – wykluczyły je pogłębione analizy ekspertów. Plan może się wręcz przyczynić do jego zasilania czystą wodą. Gwarantuję, że ten dokument dba dokładnie o te same kwestie, które są bliskie sercom mieszkańców – komentuje Rafał Trzaskowski, prezydent.

Jak zaznacza stołeczny magistrat, plan nie obejmuje rezerwatu „Jeziorko Czerniakowskie”, a jedynie fragment jego zachodniej otuliny. Obszar objęty planem o powierzchni ok. 90 ha położony jest na Mokotowie, w zakolu tarasu Wisły. W granicach planu można wyróżnić dwa podstawowe obszary: intensywnej zabudowy mieszkaniowej znajdujący się na południu i obszar niezabudowany na północy.

Rozwiązania zaproponowane w planie z uwzględnieniem ochrony przyrody

Warszawski ratusz podkreśla, że walka o klimat to zrównoważony rozwój miasta, w którym zabudowa powstaje w dobrze skomunikowanych obszarach, blisko centrum, z wygodnym transportem publicznym, bez generowania korków i smogu, z miejscami pracy i urządzonej zieleni. Uchwalenie tego planu ochroni Czerniaków Południowy przed chaotyczną, intensywną zabudową, powstającą na bazie decyzji o warunkach zabudowy. Co więcej, rozwiązania zaproponowane w planie aktywnie służą ochronie przyrody – przeciwdziałają wysuszaniu się jeziorka. Ważnym elementem jest wprowadzenie zespołu niecek infiltracyjnych i bioretencyjnych, czyli połączonych ze sobą dołów chłonnych, przechwytujących wody opadowe. Chronią one zasoby wodne, ograniczają odpływ wód opadowych, wzbogacają bioróżnorodność, tworzą enklawy o wysokich walorach krajobrazowych i rekreacyjnych – wskazuje UM.

Uwarunkowania przyrodnicze były szczegółowo analizowane podczas prac projektowych. Ideą planu jest stworzenie nowoczesnego osiedla – ogrodu z pierścieniem niecek retencyjnych otoczonych zielenią, które ochronią sąsiedni rezerwat i zapewnią wysoki poziom lustra wody. Plan charakteryzuje wyjątkowo duży udział zieleni, ekstensywna zabudowa i usługi społeczne. Zakłada również powstanie niezbędnej sieci drogowej i infrastukturalnej.

Prace nad planem rozpoczęły się od bardzo rozległego, wnikliwego opracowania ekofizjograficznego i dopiero na tej podstawie powstały konkretne koncepcje, które były wielokrotnie poddawane dyskusji. Chcę podkreślić, że sprawy ekologiczne od samego początku były priorytetem – mówi prof. Krystyna Solarek, autorka projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Czerniakowa Południowego.

Bez znaczącego wpływu na obszary cenne przyrodniczo

Rejon Czerniakowa Południowego należy do strefy podstawowego układu przyrodniczego miasta. Na obszarze objętym planem znajdują się takie formy ochrony przyrody, jak otulina rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie” i Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. Część obszaru leży w granicach wyznaczonych w Systemie Przyrodniczym Warszawy jako Korytarz Wymiany Powietrza. Wszystkie aspekty dotyczące ochrony środowiska przyrodniczego, ochrony zdrowia i życia ludzi oraz uciążliwości zostały przeanalizowane w prognozie oddziaływania na środowisko, która stwierdza, że realizacja planu nie będzie miała znaczącego wpływu na przyrodnicze elementy środowiska oraz na warunki życia na tym obszarze.

Obszar ten obfituje w faunę, ale plan zabezpiecza szlaki migracyjne dla zwierząt i tworzy dla nich dogodne warunki. Jako Biuro Ochrony Środowiska zwracaliśmy na to wielokrotnie uwagę przy tworzeniu planu, czterokrotnie wydawaliśmy do niego opinię i mogę z satysfakcją powiedzieć, że praktycznie wszystkie nasze uwagi i postulaty zostały w nim uwzględnione. Chcę zauważyć również, że dla rezerwatu „Jeziorko Czerniakowskie” istnieje plan ochrony, wykonany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Plan ten był opiniowany przez Radę m.st. Warszawy. Miasto złożyło do niego wiele uwag, które w większości zostały uwzględnione. Mogę zapewnić, że miejscowy plan dla tego terenu jest zgodny z zapisami planu ochrony rezerwatu „Jeziorko Czerniakowskie” – mówi Paweł Lisicki, wicedyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy.

Procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej

Stołeczny UM podkreśla, że w zakresie wymogów ochrony środowiska w planie wprowadzono minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej. Dla obszaru w granicach otuliny rezerwatu „Jeziorko Czerniakowskie” zdefiniowano ją jako grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę powierzchniową na działce, które pozostają niezabudowane i nieutwardzone. W szczególności za powierzchnię biologicznie czynną nie uznaje się zieleni projektowanej na dachach i ścianach budynków, budowli nadziemnych i podziemnych – wyjaśnia UM.

Mieszkańcy i wszystkie inne zainteresowane strony miały swój udział w powstaniu planu zarówno na etapie wniosków, jak i dwukrotnych wyłożeń do publicznego wglądu projektu planu oraz prognozy oddziaływania na środowisko. Podczas dwóch wyłożeń wpłynęły 994 uwagi.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny