dofinansowanie strategii rozwoju elektromobilności

Pierwsze umowy na dofinansowanie strategii rozwoju elektromobilności

Pierwsze umowy na dofinansowanie prac związanych z przygotowaniem lokalnych strategii rozwoju elektromobilności podpisuje z beneficjantami Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). W ramach udzielonego wsparcia NFOŚiGW zrefunduje 100% kosztów kwalifikowanych poniesionych przez Gminę Jaktorów (woj. mazowieckie) i Miasto Radzyń Podlaski (woj. lubelskie).

Opracowanie strategii rozwoju elektromobilności dla gminy Jaktorów

Jak zaznacza NFOŚiGW, strategia Gminy Jaktorów przewiduje m.in. budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych przy budynkach użyteczności publicznej, obiektach usługowych i handlowych oraz wydzielenie miejsc postojowych dla pojazdów elektrycznych na już istniejących parkingach. Planowany jest również zakup pojazdów elektrycznych dla Urzędu Gminy Jaktorów oraz dla innych jednostek organizacyjnych gminy.

Wprowadzaniu nowych rozwiązań towarzyszyć będzie promocja wśród mieszkańców usług typu Car-sharing oraz Carpooling. Dodatkowo Gmina Jaktorów planuje udział w programach pilotażowych związanych z wypożyczaniem sprzętów z napędem elektrycznym takich jak hulajnogi, rowery czy skutery.

Wdrażanie działań przewidzianych w strategii gminy przyczynić się ma do stworzenia warunków rozwoju elektromobilności oraz kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań utrzymanych w konwencji Smart City, zarówno na terenie gminy, jak również w powiecie grodziskim. Jak podaje NFOŚiGW, istotne jest również to, że strategia będzie uwzględniała potrzeby osób niepełnosprawnych.

Realizacja zaplanowanych w strategii działań ma skutkować ograniczeniem emisji CO2 w sektorze transportu na poziomie ok. 15%. Taki ma być wymierny efekt ekologiczny wprowadzenia strategii w życie.

Beneficjent spodziewa się również wzrostu atrakcyjności gminy jako miejsca stałego zamieszkania. Strategia zostanie przygotowana do końca września 2020 r., a jej planowany koszt to 45 tys. zł.

Dofinansowanie strategii rozwoju elektromobilności dla Radzynia Podlaskiego

Dokumentacja dotycząca strategii elektromobilności dla miasta Radzyń Podlaski zostanie przygotowana w tym samym terminie co dla Gminy Jaktorów. Planowany koszt przedsięwzięcia wyniesie 50 tys. zł. Wdrożenie strategii przyczynić się ma przede wszystkim do rozpoczęcia przez administrację publiczną procesu wymiany dotychczasowej floty na pojazdy elektryczne. Ma też służyć budowie stacji ładowania usytuowanych w pobliżu budynków użyteczności publicznej.

Jak zaznacza NFOŚiGW, spodziewany jest również dynamiczny rozwój elektromobilnej infrastruktury oraz stacji paliw gazowych CNG i LNG. Plany strategiczne zakładają także wzrost zainteresowania elektromobilnością przez klientów indywidualnych, co w konsekwencji może generować wzrost liczby pojazdów elektrycznych.

Przygotowanie oraz realizacja planu niosą za sobą perspektywę możliwości opracowania wytycznych dla projektu budowy krajowej sieci infrastruktury elektromobilnej, m.in. stacji szybkiego ładowania akumulatorów samochodów elektrycznych czy stacji paliw gazowych CNG i LNG.

Przyjęcie strategii elektromobilności – przyczynek do realizacji krajowych celów

Przygotowanie lokalnych strategii rozwoju elektromobilności przyczyni się do realizacji celów wynikających m.in.: z Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w tym w szczególności planu „Energia do przyszłości” (przyjętego przez Radę Ministrów 16 marca 2017 r.), Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych (przyjętych przez rząd 29 marca 2017 r.) oraz Ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Wsparcie dla przedsięwzięć zostało udzielone w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pn. GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje udzielenie w ramach programu GEPARD II wsparcia dotacyjnego dla ponad 200 beneficjentów, którzy wykazali potrzebę rozwoju elektromobilności na swoim terenie. Łączna kwota dotacji może opiewać na ok. 12 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez NFOŚiGW

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama