Osiągnąć neutralność klimatyczną

Osiągnąć neutralność klimatyczną – rekomendacje Lewiatana

10 rekomendacji dla energetyki, transportu i przemysłu, które pomogą osiągnąć neutralność klimatyczną przygotowała Konfederacja Lewiatan. Jak zrealizować cel neutralności klimatycznej w 2050 r. i wykorzystać potencjał gospodarczy drzemiący w czystej energii? Eksperci odpowiadają na to pytanie w najnowszym raporcie Konfederacji Lewiatan pt. „Impuls dla Polski”.

Osiągnąć neutralność klimatyczną. Rekomendacja pierwsza

Na świecie od dłuższego czasu postępuje decentralizacja produkcji energii – zaznacza Lewiatan i dodaje, że w Polsce rozwój tego trendu obserwuje dopiero od 2019 r. Dlatego też w opinii Konfederacji konieczne jest podjęcie kroków popularyzujących technologie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) wśród gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Według organizacji przedsiębiorców, warto również podjąć działania, które pomogą firmom osiągnąć samowystarczalność energetyczną. W praktyce oznacza to instalacje OZE na potrzeby własne przedsiębiorców oraz rozwiązania biznesowe oparte na długoterminowych umowach między nimi i dostawcami energii z OZE.

Jak osiągnąć neutralność klimatyczną? Rekomendacja druga

Aby cały sektor OZE rozwijał się dynamicznie, konieczne są zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii oraz tzw. ustawie antywiatrakowej – zwraca uwagę Konfederacja. Istotne jest również przedłużenie obowiązujących do 2021 r. systemów wsparcia wytwarzania energii z OZE (system aukcyjny oraz taryfy FIP/FIT), a także liberalizacja zasady „10H” ustalającej odległość elektrowni wiatrowej od budynków mieszkalnych.

Lewiatan wskazuje również, że należy także rozwijać systemy wsparcia finansowego ze środków publicznych, korzystając z programu „Mój prąd”, ulg podatkowych i dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2.

Rekomendacja trzecia: Wykorzystać morskie farmy wiatrowe

Morskie farmy wiatrowe stanowią w Polsce niszę biznesową, czekającą na zagospodarowanie. To również szansa na rozwój ekonomiczny kraju oraz gwarancję bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla organizacja pracodawców i dodaje, że chcąc rozwinąć produkcję energii z morskich farm wiatrowych, musimy podjąć działania na rzecz obniżenia kosztów inwestycyjnych oraz rozwoju sieci, która będzie służyć do przesyłu tak uzyskanej energii. Kluczowa jest także rozbudowa krajowych portów, w tym zarówno terminali kontenerowych, które będą magazynowały elementy wiatraków, jak i mniejszych portów wykorzystywanych do instalacji i serwisowania farm.

Nie czekajmy więc z przyjęciem ustawy o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych! – apeluje Lewiatan.

Osiągnąć neutralność klimatyczną – rekomendacja czwarta – modernizujmy sieć elektroenergetyczną

Aby rozwijać energetykę rozproszoną i elektromobilność, korzystać z energii magazynowanej oraz elastycznego krajowego systemu elektroenergetycznego, potrzebujemy sprawnej i nowoczesnej sieci przesyłającej i dystrybuującej energię.

Niezbędne jest więc co najmniej utrzymanie poziomu inwestycji w zakresie modernizacji i rozbudowy sieci na planowanym dotychczas poziomie. Programowi jej rozwoju powinna towarzyszyć zmiana modelu funkcjonowania rynku energii – w szczególności chodzi o wprowadzenie rynku lokalizacyjnego, który zwiększy efektywność zarządzania energią na poziomie lokalnym, zracjonalizuje nakłady na rozbudowę sieci – dodaje organizacja przedsiębiorców.

Rekomendacja piąta: Inteligentne sieci dystrybucyjne/inteligentne liczniki by osiągnąć neutralność klimatyczną

Inteligentne sieci dystrybucyjne umożliwiają przyłączanie i pracę coraz większej liczby rozproszonych źródeł OZE, rozwój rynku prosumentów (np. mikrowytwórców energii), obniżenie kosztów funkcjonowania sieci i zapewnienie energii dla elektromobilności. Warto dodać, że upowszechnienie tych urządzeń to szansa rozwojowa dla rodzimych przedsiębiorstw z branży IT.

Według pracodawców, pomimo szeregu korzyści, rząd wciąż opóźnia powszechne wprowadzenie inteligentnych liczników. Realizację tego planu umożliwią potencjalne zmiany w ustawie – Prawo energetyczne w zakresie harmonogramu instalacji inteligentnego opomiarowania u odbiorców a także odpowiednie regulacje zachęcające do inwestowania w inteligentne sieci.

Rekomendacja szósta: Termomodernizacja budynków

Najskuteczniejszy sposób na zmniejszenie zapotrzebowania na energię do ogrzewania zimą i chłodzenia latem to termomodernizacja. Z perspektywy indywidualnej to również więcej pieniędzy w domowym budżecie – zaznacza Lewiatan.

Według organizacji, należy promować projekty tzw. głębokiej termomodernizacji, obejmujące zarówno izolację samego budynku, jak i wymianę źródeł ciepła oraz zastosowanie nowoczesnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej w budynkach mieszkalnych jedno- i wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz w obiektach przemysłowych. Ważne byłoby również uruchomienie dużego programu głębokiej termomodernizacji budynków mieszkalnych (domów jednorodzinnych i innych) oraz odpowiednich mechanizmów finansowych do jej realizacji. I zaangażowanie środków publicznych np. w program „Czyste Powietrze”; funduszy europejskich; uruchomienie ulg podatkowych oraz dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2, jak również rozwój systemów ESCO (przedsiębiorstwa świadczące usługi energetyczne) – rekomenduje Konfederacja.

Czyste ciepło by osiągnąć neutralność klimatyczną

Transformacja sektora ciepłowniczego zbyt długo pozostawała na uboczu krajowej polityki energetycznej. W rezultacie Polska ma w sezonie grzewczym najgorszej jakości powietrze – zauważa Lewiatan i dodaje, że konieczna jest zmiana modelu rynku ciepła (przepisów taryfowych i pozataryfowych), tak aby ramy prawne wspierały transformację.  A także znaczące nakłady finansowe, również ze środków publicznych, na modernizację systemów ciepłowniczych i wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach ogrzewanych indywidualnie.

Organizacja podkreśla, że obecnie krajowy system uzyskiwania energii z OZE nie jest wystarczająco rozwinięty i wymaga inwestycji skupionych m.in. na wykorzystaniu energii odnawialnej i ciepła odpadowego, które reprezentuje szczególnie duży potencjał. Według Konfederacji zwiększony poziom inwestycji pomoże rozbudować również potencjał krajowego sektora produkcji i instalacji urządzeń OZE, w tym sektora B+R. Skąd wziąć na to środki? Z programu „Czyste powietrze”, funduszy europejskich, środków publicznych na poziomie regionalnym, ulg podatkowych oraz dochodów ze sprzedaży uprawnień do emisji CO2. A wszystko po to by osiągnąć neutralność klimatyczną.

Rekomendacja ósma: Optymalne zużycie energii w przemyśle i usługach

Konfederacja wylicza także cele dodatkowe, jakie wiążą się z tym by osiągnąć neutralność klimatyczną. Są wśród nich redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa jakości powietrza i stanu zdrowia mieszkańców, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, a także obniżenie kosztów energii elektrycznej i ciepła dla przedsiębiorstw oraz zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu i usług.

Do ich realizacji niezbędna jest efektywność energetyczna, czyli zmniejszenie ilości energii potrzebnej do dostarczania produktów i usług. Według Konfederacji, obowiązujący system białych certyfikatów, który miał promować tego typu inwestycje, wciąż nie zapewnia odpowiednich bodźców i dlatego konieczna jest jego modyfikacja. Istotne jest więc zapewnienie skutecznego mechanizmu zachęcającego do zwiększania nakładów inwestycyjnych w efektywność energetyczną w przemyśle i usługach m.in. poprzez szeroką dostępność wsparcia ze środków publicznych i promocję różnych form współpracy i finansowania tego typu działań np. w ramach usług ESCO, także z wykorzystaniem kontraktów EPC (Energy Performance Contracts – kontrakty z gwarantowanym poziomem oszczędności energii) i w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP).

Rekomendacja dziewiąta: Niskoemisyjny transport 

Poprawa jakości powietrza jest ściśle związana z rozwojem nisko- i zeroemisyjnego transportu publicznego i indywidualnego, który potrzebuje szeroko dostępnej infrastruktury do ładowania pojazdów, w tym sieci szybkich ładowarek – wskazuje Lewiatan. Preferowane kierunki obejmują wsparcie promujące zakup lub leasing nowych nisko- i zeroemisyjnych pojazdów (elektrycznych i hybrydowych) w oparciu o zachęty finansowe i behawioralne oraz modernizację taboru w transporcie publicznym na niskoemisyjny (elektryczny, hybrydowy, gazowy czy wodorowy).

Niezbędne mogą się okazać inwestycje publiczne (w szczególności samorządowe) oraz rozbudowa systemu zachęt dla inwestycji prywatnych oraz zaangażowanie środków publicznych, np. z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu i innych.

Osiągnąć neutralność klimatyczną. Rekomendacja dziesiąta – technologie przyszłości

Energetyka wiatrowa na lądzie oraz słoneczna są już efektywne ekonomicznie. Aby jednak dodatkowo zwiększyć ich opłacalność, trzeba rozwijać towarzyszące im technologie, takie jak magazyny energii elektrycznej czy samochody elektryczne. Są one już dostępne technicznie, ale wciąż trzeba pracować nad zwiększaniem opłacalności ich masowej produkcji. Ważne dla poprawy pozycji Polski jest wzmacnianie popytu wewnętrznego, który powinien być wykreowany poprzez przewidywalne regulacje w zakresie rozwoju OZE, transportu nisko– i zero emisyjnego, a także długoterminowej strategii wodorowej oraz kontynuacji systemu wsparcia OZE w Polsce – wskazuje Lewiatan.

Zielony impuls dla szybszego wyjścia z kryzysu

Zwiększenie inwestycji w tzw. zieloną gospodarkę cieszy się dużym poparciem biznesu. Z badań Lewiatana wynika, że 40% przedsiębiorców uważa, że działania w tym kierunku są bardzo potrzebne. Firmy dostrzegają, że czysta energia, ochrona klimatu, to nie temat zastępczy, lecz szansa na zielony impuls gospodarczy, niezmiernie ważny dla szybszego wyjścia z kryzysu gospodarczego. Inwestycje w OZE, efektywność energetyczna, nowoczesna gospodarka o obiegu zamkniętym, innowacyjny transport, to szansa na zwiększenie konkurencyjności polskich firm i gospodarki – komentuje Dorota Zawadzka-Stępniak, dyrektor departamentu energii i zmian klimatu Konfederacji Lewiatan.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Konfederację Lewiatan

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama