Ochrona środowiska

Ochrona środowiska w ujęciu statystycznym (rok 2018)

W informacji sygnalnej pt. „Ochrona Środowiska w 2018 r.” Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał kilka informacji statystycznych związanych z takimi zagadnieniami, jak pobór i zużycie wody, gospodarka ściekowa i zanieczyszczenie powietrza. Uwagę czytelników zwrócono także na kwestie ochrony krajobrazu i przyrody, czy gospodarkę odpadami, w tym komunalnymi.

Pobór wody i oczyszczanie ścieków

W zakresie poboru wody, w porównaniu do 2017 r., w 2018 r. odnotowano spadek o 2% (z 10,1 km3 do 9,9 km3). Przy czym największy udział w poborze wody (ok. 69%), przypadał na cele produkcyjne. Do nawodnień w rolnictwie i leśnictwie oraz do napełniania i uzupełniania stawów rybnych zużyto 1 km3 wody, czyli o 6,1% mniej niż w roku wcześniejszym. Natomiast pobór wody na potrzeby sieci wodociągowych zwiększył się o 0,1 km³ i wyniósł 2,1 km³.

Głównym źródłem zaopatrzenia gospodarki narodowej są wody powierzchniowe. Ich pobór w 2018 r. wyniósł 8,1 km³, były one wykorzystywane głównie do celów produkcyjnych w przemyśle. Natomiast pobór wód podziemnych wyniósł 1,8 km³.

Z informacji przygotowanej przez GUS wynika także, że w 2018 r. zużycie wody z sieci wodociągowej w gospodarstwach domowych wynosiło 1,3 km³. W stosunku do roku wcześniejszego wzrosło ono o 4,7%.

Z danych GUS-u wynika, że w 2018 r. ilość wytworzonych ścieków przemysłowych i komunalnych wymagających oczyszczenia kształtowała się na podobnym poziomie, jak rok wcześniej. Ilość ta wyniosła 2,2 km3. Natomiast objętość ścieków nieoczyszczanych wyniosła 0,1 km3.

Jednocześnie GUS podał informację o ilości ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach z podwyższonym usuwaniem biogenów. Osiągnęła ona wartość 1,16 km3 i stanowiła 55,6% ścieków oczyszczanych. Z kolei objętość ścieków oczyszczanych mechanicznie wyniosła 0,48 km3. Stanowiło to 23,1% ścieków poddanych procesom oczyszczania.

Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że część ścieków wymagających oczyszczania (4,9%) została odprowadzona bez oczyszczenia. Było to 106,3 hm³.

Ochrona przyrody i gospodarka odpadami komunalnymi

Jak podaje GUS, powierzchnia obszarów prawnie chronionej przyrody (łącznie z tą częścią obszarów Natura 2000, która mieści się w granicach tych obszarów) w końcu 2018 r. wynosiła ponad 10,2 mln ha. Stanowiło to 32,6% powierzchni kraju.

Wskaźnik powierzchni obszarów prawnie chronionych przypadającej na jednego mieszkańca wyniósł 2651 m2. W końcu 2018 r. zarejestrowane były też 35020 pomniki przyrody, co stanowi spadek o ponad 1200 sztuk względem roku wcześniejszego.

Z danych statystycznych wynika, że w 2018 r. zebranych zostało 12,5 mln ton odpadów komunalnych. Oznacza to wzrost o 4,3% w porównaniu z rokiem 2017. Według GUS, na jednego mieszkańca przypadało średnio 325 kg zebranych odpadów komunalnych, co oznacza wzrost o 13 kg.

W Polsce w 2018 r. funkcjonowało 2144 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-ów). Na rynku działało natomiast 1410 przedsiębiorstw odbierających odpady komunalne.

Odzyskowi poddano 7103,1 tys. ton (56,9%), z czego do recyklingu trafiło 3269,1 tys. ton odpadów komunalnych (26,2%). 1012 tys. ton odpadów (8,1%) zostało poddanych kompostowaniu bądź fermentacji. Z kolei przekształceniem termicznym z odzyskiem energii objęto 2822,1 tys. ton tego typu odpadów (22,6%). Z kolei do unieszkodliwienia przekazano 5382,3 tys. ton odpadów komunalnych (43,1%). Z tego 191,2 tys. ton (1,5%) spalono bez odzysku energii, a 5191,1 tys. ton (41,6%) zdeponowano na składowiskach.

Na koniec 2018 r. funkcjonowało 286 składowisk przyjmujących odpady komunalne. W 2018 r. zamkniętych zostało 16 składowisk o łącznej powierzchni ok. 46,8 ha. Warto też zwrócić uwagę, że w ubiegłym roku w naszym kraju zlikwidowano ponad 10,5 tys. dzikich wysypisk. Łącznie zebrano z nich ok. 25 tys. ton odpadów komunalnych. Na koniec 2018 r. stwierdzono występowanie 1607 dzikich wysypisk.

Na podstawie stat.gov.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama