Ochrona przed substancjami chemicznymi

Ochrona przed substancjami chemicznymi – komunikat KE

Komisja Europejska (KE) przyjęła wczoraj komunikat, którym potwierdza swoje zobowiązanie do ochrony ludzi i środowiska przed niebezpiecznymi substancjami chemicznymi – poinformowało Przedstawicielstwo KE w Polsce.

W komunikacie przedstawiono również, w jaki sposób KE zamierza zapewnić, aby podejście Unii Europejskiej (UE) pozostało najnowocześniejszym i najlepiej dostosowanym do zakładanych na świecie celów w tym zakresie.

Za pomocą wspomnianego komunikatu KE realizuje swoje zobowiązanie podjęte w ubiegłym roku podczas prowadzonych wraz z państwami członkowskimi prac nad kryteriami identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w obszarach pestycydów i produktów biobójczych. Stanowi on również odpowiedź na obawy Parlamentu Europejskiego i Rady i wynika z 7. programu działań w zakresie środowiska.

Komunikat ten potwierdza, że Komisja traktuje substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego bardzo poważnie i zamierza zwiększyć starania, aby zminimalizować narażenie ludzi i środowiska na te substancje – powiedział Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa.

Ochrona przed substancjami chemicznymi – aktualizacja podejścia KE

Komisja Europejska informuje, że aktualizuje swoje podejście na nadchodzące lata, korzystając ze zwiększonej wiedzy, zdobytego doświadczenia i wyników osiągniętych w ciągu dwudziestu lat od przyjęcia wspólnotowej strategii dotyczącej substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego.

Nowa strategia pokazuje, że jesteśmy zdeterminowani rozwiązać kwestię substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w sposób kompleksowy i spójny w większym zakresie obszarów. Cieszę się, że opieramy się na przeprowadzonych już pracach dotyczących kryteriów identyfikacji substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego w ramach przepisów dotyczących pestycydów i produktów biobójczych, w oparciu o definicję Światowej Organizacji Zdrowia – podkreślił Vytenis Andriukaitis, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności.

Strategiczne podejście UE do substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego będzie w dalszym ciągu oparte na solidnych podstawach naukowych i stosowaniu zasady ostrożności – podkreśla KE. Podejście to ma na celu minimalizowanie ogólnego narażenia na substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, ze szczególnym uwzględnieniem ważnych okresów życia, takich jak ciąża i okres dojrzewania. Celem jest także przyspieszenie prac nad tworzeniem dokładnej bazy badawczej, umożliwiającej skuteczne i perspektywiczne podejmowanie decyzji w kontekście programu „Horyzont Europa”, w oparciu o wyniki istniejących badań i ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, w których istnieją braki w wiedzy. Strategia ta ma także promować aktywny dialog, umożliwiający wszystkim zainteresowanym stronom wysłuchanie i współpracę. W związku z tym KE deklaruje, że corocznie organizować będzie forum na temat substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego i zwiększy wsparcie przeznaczone na prace organizacji międzynarodowych.

Dzięki kompleksowym przepisom dotyczącym chemikaliów i kosmetyków udało nam się znacznie ograniczyć narażenie mieszkańców UE na działanie substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego i innych szkodliwych substancji. Dziś czynimy kolejny krok w kierunku minimalizowania zagrożeń stwarzanych przez te substancje i zapewnienia ochrony ludzi – stwierdziła Elżbieta Bieńkowska, komisarz ds. rynku wewnętrznego i przemysłu.

Ochrona przed substancjami zaburzającymi funkcjonowanie układu hormonalnego

Ponadto, po raz pierwszy KE zainicjuje kompleksowy przegląd prawodawstwa, mającego zastosowanie do substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. W tym celu Komisja przeprowadzi ocenę adekwatności, która będzie opierać się na danych już zebranych i przeanalizowanych. Nie kwestionując ogólnego, opartego na podstawach naukowych podejścia UE do zarządzania chemikaliami, ocena adekwatności będzie dotyczyła tego, czy obecne prawodawstwo realizuje cele w zakresie ochrony zdrowia ludzi i środowiska. Ocena adekwatności obejmie również konsultacje społeczne.

W przyjętym komunikacie przedstawiono również rozważane aktualnie przez Komisję inicjatywy, których celem jest zagwarantowanie pełnej realizacji istniejących polityk dotyczących substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego. Inicjatywy te obejmują identyfikację substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, poprawę komunikacji w całych łańcuchach dostaw poprzez wykorzystanie kart charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem REACH, a także wykorzystanie naukowej oceny substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego do dalszego działania regulacyjnego.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Przedstawicielstwo KE w Polsce

fot. sozosfera.pl

 

partner medialny