fundusz morski i rybacki

Nowy fundusz morski i rybacki

W ramach kolejnego długoterminowego budżetu Unii Europejskiej (UE) na lata 2021–2027 Komisja Europejska (KE) proponuje przeznaczyć 6,14 mld euro na prostszy i bardziej elastyczny fundusz na rzecz europejskiego rybołówstwa i gospodarki morskiej.

Jak zapewnia KE, nowy Europejski Fundusz Morski i Rybacki w dalszym ciągu będzie wspierać europejski sektor rybołówstwa w zmianie praktyk połowowych na bardziej zrównoważone. Szczególny nacisk w tym obszarze położony będzie na wspieranie rybaków zajmujących się łodziowym rybołówstwem przybrzeżnym. Fundusz pomoże również uwolnić potencjał wzrostu gospodarczego zrównoważonej niebieskiej gospodarki, tak aby zapewnić społecznościom nadbrzeżnym bardziej dostatnią przyszłość – przekonuje KE.

6,14 mld euro na fundusz morski i rybacki

Komisja zaznacza, że Fundusz, po raz pierwszy przyczyni się także do wzmocnienia międzynarodowego zarządzania oceanami, w celu zwiększenia bezpieczeństwa i czystości mórz, ochrony na nich oraz zrównoważonego zarządzania nimi. Komisja zwiększa również wpływ Funduszu na środowisko, kładąc nacisk na ochronę ekosystemów morskich oraz przewidując wkład w wysokości 30% jego budżetu na łagodzenie zmian klimatu i dostosowanie się do nich, zgodnie ze zobowiązaniami porozumienia paryskiego.

Zdrowe i dobrze zarządzane oceany stanowią warunek wstępny długoterminowych inwestycji i tworzenia miejsc pracy w sektorze rybołówstwa oraz w ramach szerzej pojętej niebieskiej gospodarki. Jako że Unia Europejska jest jedną ze światowych potęg morskich i piątym pod względem wielkości producentem żywności pochodzenia morskiego na świecie, spoczywa na niej wielka odpowiedzialność za ochronę, zachowanie i zrównoważoną eksploatację oceanów i ich zasobów. Fundusz pozwoli państwom członkowskim i Komisji wywiązać się ze swoich obowiązków oraz zainwestować w zrównoważone rybołówstwo, bezpieczeństwo żywnościowe, rozwój dobrze prosperującej gospodarki morskiej oraz zdrowe i produktywne morza i oceany – podkreśla Karmenu Vella, komisarz ds. środowiska, polityki morskiej i rybołówstwa.

Celem funduszu będzie w szczególności wspieranie łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, które jest prowadzone przez statki rybackie o długości poniżej 12 m i które stanowi połowę zatrudnienia w sektorze rybołówstwa w Europie. Od czasu przeprowadzenia reformy wspólnej polityki rybołówstwa w 2014 r. dokonano postępów, jeśli chodzi o przywrócenie właściwej liczebności stad ryb, poprawę rentowności branży rybackiej w UE i ochronę ekosystemów morskich. Nowy Fundusz będzie nadal wspierać realizację tych celów społeczno-gospodarczych i środowiskowych – podkreśla KE.

Zwiększenie wsparcia

Komisja Europejska proponuje zwiększenie wsparcia w porównaniu z okresem 2014–2020. Fundusz morski umożliwi inwestowanie w nowe morskie rynki, technologie i usługi, takie jak energia oceaniczna i biotechnologia morska. Społeczności nadbrzeżne otrzymają większe i szerzej zakrojone wsparcie na rzecz tworzenia partnerstw lokalnych i transferu technologii we wszystkich sektorach niebieskiej gospodarki, w tym także w sektorze akwakultury i turystyki przybrzeżnej.

W kontekście programu działań ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju do 2030 r. Unia zobowiązała się również na szczeblu międzynarodowym, że zadba o bezpieczeństwo i czystość mórz i oceanów, ochronę na nich oraz bardziej zrównoważone zarządzanie nimi. Nowy Europejski Fundusz Morski i Rybacki będzie wspierać wywiązywanie się z tych zobowiązań, co pomoże ulepszyć międzynarodowe zarządzanie oceanami. Zapewni on m.in. niezbędne środki finansowe w celu poprawy nadzoru morskiego, bezpieczeństwa i współpracy straży przybrzeżnej.

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny