W zakresie przystosowania do zmiany klimatu

Nowa unijna strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu

Komisja Europejska (KE) przyjęła w środę (24 lutego 2021 r.) nową Strategię Unii Europejskiej (UE) w zakresie przystosowania do zmiany klimatu, w której nakreślono, jak przygotować się na nieuniknione skutki tych zmian.

Dlaczego konieczne są działania w zakresie przystosowania do zmiany klimatu?

„Zmiana klimatu ma miejsce teraz, dlatego musimy zbudować bardziej odporną przyszłość” – przekonuje KE i podaje, że świat właśnie zakończył dekadę, w której ośmiokrotnie odnotowywano najcieplejszy rok w historii, bijąc kolejne rekordy. Rośnie częstotliwość i dotkliwość ekstremalnych warunków klimatycznych i pogodowych. Komisja wskazuje przy tym, że te ekstremalne zjawiska są niezwykle zróżnicowane: od niespotykanych dotąd pożarów lasów i fali upałów nad kołem podbiegunowym po niszczące susze w regionie Morza Śródziemnego, od huraganów dewastujących regiony najbardziej oddalone w UE po zniszczenia lasów spowodowane bezprecedensowymi gradacjami kornika w Europie Środkowej i Wschodniej. W perspektywie długoterminowej równie niszczycielskie są zjawiska rozwijające się stopniowo, takie jak pustynnienie, utrata bioróżnorodności, a także degradacja gleby i ekosystemu, zakwaszenie oceanów czy podnoszenie się poziomu mórz.

Nowa strategia w zakresie przystosowania do zmian klimatu – potrzeba większej ambicji

W związku z tym, w komunikacie w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, KE zapowiedziała nową, ambitniejszą Strategię UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Zrobiła to w następstwie przeprowadzonej w 2018 r. oceny strategii z 2013 r. i otwartych konsultacji publicznych w okresie od maja do sierpnia 2020 r. Wniosek dotyczący Europejskiego prawa o klimacie stanowi – wg KE – podstawę do zwiększenia ambicji i spójności polityki w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Włącza on do prawa UE globalny cel w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu, określony art. 7 Porozumienia Paryskiego, i działania w ramach celu zrównoważonego rozwoju nr 13. Komisja dodaje przy tym, że wniosek ów zobowiązuje UE i państwa członkowskie do czynienia stałych postępów na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych, wzmocnienia odporności i zmniejszenia podatności na zmianę klimatu. Nowa strategia adaptacji ma pomóc urzeczywistnić założone postępy.

Niewystarczające przygotowanie może mieć poważne konsekwencje

Komisja podkreśla, że choć UE robi wszystko, co w jej mocy, aby przeciwdziałać zmianie klimatu, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym, to jednak trzeba się również przygotowywać na jej nieuniknione konsekwencje: od fal śmiercionośnych upałów, niszczycielskich susz i zniszczonych lasów, po wybrzeża, które ucierpią wskutek podnoszenia się poziomu mórz. Jednocześnie KE wskazuje, że zmiana klimatu już teraz zbiera żniwo w Europie i na świecie. Komisja dodaje, że w oparciu o strategię przystosowania do zmiany klimatu z 2013 r., celem nowo przyjętych wniosków jest przesunięcie punktu ciężkości ze zrozumienia problemu na opracowywanie rozwiązań oraz przejście od planowania do wdrażania.

Pandemia COVID-19 wyraźnie pokazała, że niewystarczające przygotowanie może mieć poważne konsekwencje. Nie ma szczepionki przeciwko kryzysowi klimatycznemu, ale nadal możemy z nim walczyć i przygotować się na jego nieuniknione skutki. Skutki zmiany klimatu są już odczuwalne zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią. Nowa strategia przystosowania się do zmiany klimatu umożliwia nam przyśpieszenie i zwiększenie skali przygotowań. Jeżeli przygotujemy się teraz, mamy jeszcze szansę zbudować odporność na zmianę klimatu w przyszłości – powiedział Frans Timmermans, wiceprzewodniczący wykonawczy do spraw Europejskiego Zielonego Ładu.

Działania w zakresie przystosowania do zmian klimatu muszą angażować wszystkich

W wyniku zwiększających swoją częstotliwość ekstremalnych zdarzeń pogodowych związanych ze zmieniającym się klimatem dochodzi do coraz większych strat gospodarczych. W UE straty te już teraz wynoszą średnio ponad 12 mld euro rocznie – wskazuje KE. Ostrożne szacunki pokazują, że w wyniku globalnego ocieplenia o 3°C w stosunku do poziomu sprzed epoki przemysłowej gospodarka UE ponosiłaby straty w wysokości co najmniej 170 mld euro rocznie. W dodatku zmiany klimatu mają wpływ nie tylko na gospodarkę, ale również na zdrowie i dobrostan Europejczyków, którzy coraz bardziej cierpią z powodu fal upałów. Najgorszą klęską żywiołową na świecie w 2019 r. była fala upałów w Europie, w skutek której śmierć poniosło 2,5 tys. osób.

„Nasze działania w zakresie przystosowania do zmiany klimatu muszą angażować wszystkie grupy społeczne i wszystkie szczeble sprawowania rządów w UE i poza nią. Będziemy pracować nad budowaniem społeczeństwa odpornego na zmianę klimatu poprzez poszerzanie wiedzy o skutkach zmiany klimatu i rozwiązaniach w zakresie przystosowania się do tej zmiany; poprzez intensyfikację planowania w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu i oceny ryzyka związanego z klimatem; poprzez przyśpieszenie działań adaptacyjnych oraz poprzez pomoc we wzmacnianiu odporności na zmianę klimatu na świecie” – wylicza KE.

Inteligentniejsze, szybsze i bardziej systemowe działania w zakresie przystosowania do zmiany klimatu

Komisja Europejska podkreśla, że działania adaptacyjne muszą opierać się na solidnych danych i narzędziach oceny ryzyka, do których dostęp będą mieli wszyscy – od rodzin kupujących, budujących i remontujących domy przez przedsiębiorstwa w regionach przybrzeżnych po rolników planujących uprawy. Aby to osiągnąć, w strategii zaproponowano działania mające na celu poszerzenie wiedzy o adaptacji do zmiany klimatu, by gromadzić większe ilości i w dodatku lepszych danych o zagrożeniach i stratach związanych z klimatem oraz udostępniać je społeczeństwu. Climate-ADAPT – europejska platforma wiedzy o adaptacji zostanie usprawniona i rozszerzona – zapewnia KE i dopowiada, że zostanie też dodane specjalne centrum monitorowania zdrowia, aby można było lepiej śledzić i analizować wpływ zmian klimatu na zdrowie oraz mu zapobiegać.

Skutki zmiany klimatu są odczuwalne w całym społeczeństwie i we wszystkich sektorach gospodarki – podkreśla KE i dodaje, że stąd też działania adaptacyjne muszą mieć charakter systemowy. Dlatego też, KE zapewnia, że będzie niezmiennie uwzględniać kwestię odporności na zmianę klimatu we wszystkich odpowiednich obszarach polityki. Będzie też wspierać dalszy rozwój i wdrażanie strategii i planów adaptacyjnych, z uwzględnieniem trzech przekrojowych priorytetów: włączenia przystosowania do zmiany klimatu do polityki makrofiskalnej, rozwiązań adaptacyjnych opartych na zasobach przyrody oraz lokalnych działań adaptacyjnych.

Intensyfikacja działań międzynarodowych w zakresie przystosowania do zmian klimatu

Komisja podkreśla też, że „Nasza polityka adaptacji do zmiany klimatu musi odpowiadać naszej czołowej roli w zakresie łagodzenia zmiany klimatu. Porozumienie Paryskie ustanowiło globalny cel w zakresie przystosowania do zmiany klimatu i uwypukliło tę kwestię jako kluczowy czynnik przyczyniający się do zrównoważonego rozwoju”. Komisja zapewnia też, że „UE będzie wspierać działania adaptacyjne na szczeblu niższym niż krajowy, krajowym i regionalnym, ze szczególnym uwzględnieniem adaptacji do zmiany klimatu w Afryce i małych rozwijających się państwach wyspiarskich. Zwiększymy wsparcie na rzecz międzynarodowej odporności na zmianę klimatu i gotowości na tę zmianę poprzez zapewnienie zasobów, priorytetowe traktowanie działań w tym zakresie i zwiększenie ich skuteczności, zwiększenie międzynarodowego finansowania oraz silniejsze globalne zaangażowanie i współpracę w dziedzinie przystosowania do zmiany klimatu. Będziemy również współpracować z partnerami międzynarodowymi, aby zlikwidować luki w międzynarodowym finansowaniu działań związanych ze zmianą klimatu” – zapowiada KE.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny