Wystartuje SI2PEM

Niebawem wystartuje SI2PEM – pola elektromagnetyczne w Polsce będą bez tajemnic

Zgodnie z komunikatem opublikowanym przez Ministerstwo Cyfryzacji, od 20 lipca 2021 r. rozpocznie pracę System Informacji o Instalacjach Wytwarzających Pole Elektromagnetyczne (SI2PEM). Zgodnie z założeniami, gdy wystartuje SI2PEM każdy obywatel przez Internet będzie mógł sprawdzić poziom pól elektromagnetycznych (PEM) w dowolnym miejscu w Polsce.

SI2PEM w regulacjach prawnych

Idea SI2PEM została nakreślona w art. 29g-h Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r. poz. 1815). Wynika z niego, że system informacyjny w zakresie PEM jest prowadzony w systemie teleinformatycznym, który zapewnia gromadzenie, aktualizację i udostępnianie informacji, o których mowa w ust. 1, w sposób jednolity dla obszaru całego kraju.

W lipcu wystartuje SI2PEM. Jaka jest jego istota?

Ten ogólnopolski system ma rozwiać wątpliwości, czy stacje telefonii komórkowej przekraczają dopuszczalną w Polsce wartość graniczną PEM. Przede wszystkim jednak, kiedy wystartuje SI2PEM, będzie to nowoczesne narzędzie kontroli przestrzegania przepisów w tym zakresie oraz sposób, by usprawnić projektowanie sieci urządzeń telekomunikacyjnych.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi we wcześniejszych komunikatach, system – oprócz prezentacji aktualnych danych w formie tabel i map interaktywnych – umożliwi również symulację natężenia PEM w wybranym punkcie kraju. Baza danych będzie na bieżąco aktualizowana, na podstawie informacji przekazywanych przez operatorów telekomunikacyjnych, w tym wyników pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego, przeprowadzanych w otoczeniu stacji bazowych.

Gdy wystartuje SI2PEM przyniesie ułatwienia dla społeczeństwa i inwestorów

Jak czytamy w raporcie z realizacji projektu informatycznego „System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM)” z drugiego kwartału 2020 r., SI2PEM to usługa umożliwiająca i ułatwiająca dostęp prowadzącym instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające promieniowanie elektromagnetyczne, a w końcowym efekcie również obywatelom, do istotnych danych środowiskowych dotyczących PEM, zawierająca narzędzia teleinformatyczne oraz modele obliczeniowe pozwalające na analizę, agregację i przetwarzanie danych pomiarowych z różnych dostępnych źródeł oraz precyzyjną estymację ciągłych rozkładów PEM w oparciu o pomiary i opracowane modele matematyczne. W szczególności jest to narzędzie dla prowadzących instalacje radiokomunikacyjne wytwarzające PEM – usługa zapewnia planowanie i projektowanie nowych sieci radiokomunikacyjnych, w tym formularz z narzędziami do obsługi działań związanych z wprowadzaniem geolokalizowanych danych o obiektach i zdarzeniach (pomiarach i symulacjach) PEM.

W wyniku powstałej usługi obywatelom będą udostępniane jednoznaczne, kompletne i spójne dane o instalacjach wytwarzających PEM z radiowego zakresu częstotliwości, jednocześnie zapewniając skuteczne narzędzie do wykrywania ewentualnych przekroczeń w natężeniu promieniowania elektromagnetycznego.

Zakres informacji w SI2PEM

Zgodnie z założeniami, gdy wystartuje SI2PEM, to w sposób bezpłatny będzie informował:

1) o poziomach PEM pochodzących z pomiarów lub badań wykonywanych:

a) bezpośrednio przed rozpoczęciem użytkowania instalacji lub urządzenia;

b) o przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, polegającej np. na montażu dodatkowych anten w ramach istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej;

c) o przypadku zmiany istniejącego stanu zagospodarowania i zabudowy nieruchomości zlokalizowanej w pobliżu instalacji emitującej PEM, np. poprzez budowę obiektu mieszkalnego będzie istniała możliwość weryfikacji natężenia promieniowania w danym miejscu.

d) o wynikach oceny poziomów PEM w środowisku i obserwacji zmian dokonywanych w ramach państwowego monitoringu środowiska;

e) o wynikach z badań na wniosek organu samorządu terytorialnego, które przeprowadził wojewódzki inspektor ochrony środowiska (nieobjętych planem kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych z instalacji radiokomunikacyjnej, radionawigacyjnej lub radiolokacyjnej, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujących PEM o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz;

f) o prowadzonych przez podmioty lub instytucje, poza Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska, i wykonanych przez akredytowane laboratoria w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności;

2) o lokalizacjach instalacji radiokomunikacyjnych wykorzystywanych na cele ruchomych publicznych sieci telekomunikacyjnych, z wyłączeniem informacji o infrastrukturze krytycznej;

3) o rozkładzie natężeń PEM pochodzącego z instalacji;

4) o wydanych zezwoleniach w zakresie elektronicznych urządzeń nadawczo-odbiorczych, o których mowa;

5) o zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, oraz o ponownych zgłoszeniach, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 2 tej ustawy, dotyczących instalacji radiokomunikacyjnych emitujących pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W.

Czy kiedy wystartuje SI2PEM, to dostęp do niego będzie odpłatny?

W myśl art. 29h ww. ustawy, system informacyjny PEM zapewnia publiczny i nieodpłatny dostęp do danych prezentowanych na stronie internetowej w postaci map cyfrowych i tabel.

Korzyści z wprowadzenia SI2PEM

Niewątpliwą korzyścią związaną z realizacją systemu jest dostęp dla zainteresowanych do informacji o oddziaływaniu PEM. Możliwość oceny natężania pola w dowolnym miejscu z pewnością niejednokrotnie uspokoi lokalne społeczności, obawiające się nadmiernych oddziaływań instalacji wytwarzających pola, a w szczególności stacji bazowych telefonii komórkowych.

Dodatkową cechą, przynoszącą korzyści podmiotom realizującym inwestycje z zakresu łączności bezprzewodowej, organom ochrony środowiska oraz mieszkańcom, będzie możliwość analizy natężenia PEM na etapie projektowym, a dzięki temu – uniknięcie i wyeliminowanie przekroczeń obowiązujących wartości dopuszczalnych.

fot. na otwarcie sozosfera.pl

Partner Portalu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny