na rzecz neutralności klimatycznej

23 miasta wyróżnione za wysiłki na rzecz neutralności klimatycznej

Znak misji Unii Europejskiej (UE) przyznano 23 miastom będącym częścią misji UE na rzecz neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast, jednej z misji UE w ramach programu „Horyzont Europa” – poinformowała o tym w przekazanej informacji Komisja Europejska (KE). Znak uznaje plany miast dotyczące osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 r. i ma na celu ułatwienie dostępu do finansowania publicznego i prywatnego na ten cel. Pierwsze dziesięć miast otrzymało znak w październiku 2023 r.

Które miasta otrzymały znak misji UE za wysiłki na rzecz neutralności klimatycznej?

Znak misji UE został nadany przez komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży.

Gratuluję wszystkim 23 miastom tego osiągnięcia! Znak jest wyrazem uznania dla Państwa ciężkiej pracy i zaangażowania na rzecz uczynienia Waszych miast neutralnymi dla klimatu i lepszymi miejscami do życia. Z niecierpliwością oczekuję konkretnych projektów, które rozwijają Państwo wraz z dążeniem do bardziej konkurencyjnej, proekologicznej i sprawiedliwej Europy. Będziemy nadal wspierać Państwa w tej podróży – powiedziała Iliana Iwanowa, komisarz d.. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży. Miastami, które otrzymały znak są: Ioannina, Kalamata, Kozani, Saloniki, Heidelberg, Leuven, Espoo, Lahti, Lappeenranta, Tampere, Turku, Barcelona, Sewilla, Pecs, Malmö, Guimaraes, Lizbona, Florencja, Parma, Marsylia, Lyon, Limassol i Izmir.

Znak misji UE jest uznaniem pomyślnie opracowanych umów w sprawach dotyczących klimatu miast. Przedstawiono w nich ogólną wizję działań, jakie miasta podejmą w zakresie neutralności klimatycznej. Zawarto tam także strategię inwestycyjną. Miasta współtworzą swoje umowy w sprawie miasta klimatycznego z lokalnymi zainteresowanymi stronami, w tym z sektorem prywatnym i obywatelami.

Miasta nadal będą wspierane…

Komisja poinformowała, że nadal będzie wspierać miasta w pracach nad przekształceniem ich planów w sekwencję projektów.

Obejmuje to nowe wsparcie za pośrednictwem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Komisja i EBI ogłosiły w marcu porozumienie w sprawie uzupełnienia usług doradztwa finansowego świadczonych przez EBI specjalnie dla miast uczestniczących w misji. W szczególności dotyczy to usług, którym przyznano znak misji. Usługi, w tym europejskie wsparcie w zakresie energii na szczeblu lokalnym (ELENA) oraz wspólna inicjatywa wsparcia projektów w regionach europejskich (JASPERS), są uzupełniane o blisko 19 mln euro. Środki te będą dostępne dla miast misji za pośrednictwem centralnego punktu kontaktowego w EBI. Porozumienie to zostanie wdrożone w ramach zbliżającej się zmiany programu prac „Horyzont Europa” na 2024 r.

Jeszcze w tym roku KE ma uruchomić „Cities Mission Capital Hub”. Ta inicjatywa ma pomóc miastom, które otrzymały znak misji, w przygotowaniu projektów inwestycyjnych. Wspomniana inicjatywa ma też zaoferować miastom doradztwo w zakresie najlepszych rozwiązań finansowych w ścisłej współpracy z istniejącymi służbami doradczymi oraz nawiąże kontakt z inwestorami. Centrum kapitałowe powinno również przełożyć strategie inwestycyjne miast na konkretną serię potrzeb w zakresie produktów i usług w poszczególnych sektorach, aby umożliwić przemysłowi lepszą ocenę popytu, a dla dużych i małych przedsiębiorstw w UE – zwiększenie ich konkurencyjności.

Komisja oczekuje ok. 30 kolejnych umów w sprawie miast klimatycznych, które zostaną przedłożone do przeglądu w kwietniu br.

Działania miast na rzecz neutralności klimatycznej

Według danych przekazanych przez KE, miasta odpowiadają za ponad 70% światowych emisji CO2 i zużywają ponad 65% światowej energii. Działania na obszarach miejskich mają kluczowe znaczenie dla łagodzenia zmian klimatu i mogą znacząco przyczynić się do przyśpieszenia realizacji prawnie wiążącego zobowiązania do osiągnięcia neutralności klimatycznej w całej UE do 2050 r. Mogą także przyczynić się do osiągnięcia celu UE, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 55% do 2030 r. Działania w miastach mają też pomóc w realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Misja UE w zakresie miast ma pomóc europejskim miastom w osiągnięciu neutralności klimatycznej. Ma przy tym zapewnić obywatelom czystsze powietrze, bezpieczniejszy transport oraz zmniejszenie zatorów komunikacyjnych i hałasu.

W kwietniu 2022 r. wybrano 100 miast w UE i 12 miast w państwach stowarzyszonych w ramach programu „Horyzont Europa”. Miasta te testują innowacyjne podejścia międzysektorowe, w tym w zakresie zaangażowania obywateli, zarządzania zainteresowanymi stronami i zarządzania wewnętrznego, aby przyśpieszyć ich dążenie do neutralności klimatycznej. W ten sposób będą one pełnić rolę ośrodków eksperymentów i innowacji, aby umożliwić wszystkim miastom europejskim pójście w ślad za tym przykładem do 2050 r.

Główną cechą misji są „umowy w sprawie miast klimatycznych”, które każde uczestniczące miasto opracowuje i realizuje. Umowy te zawierają część zobowiązań podstawowych, plan działania na rzecz neutralności klimatycznej oraz plan inwestycyjny. Są one tworzone wspólnie z obywatelami i zainteresowanymi stronami z pomocą platformy misji (prowadzonej w ramach projektu NetZeroCities).

Pierwsze miasta przedłożyły Komisji swoje plany wiosną 2023 r. 12 października 2023 r. znak misji przyznano 10 miastom: Sønderborg, Mannheim, Madryt, Walencja, Valladolid, Vitoria-Gasteiz, Saragoza, Klagenfurt, Kluż-Napoka i Sztokholm.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny