MPA dla Torunia

MPA dla Torunia przyjęty przez radnych

Urząd Miasta Torunia (UM) poinformował, że 21 listopada br. Rada Miasta przyjęła Plan adaptacji miasta Torunia do zmian klimatu do roku 2030 (MPA).

Wspomniany plan powstał w ramach projektu Ministerstwa Środowiska (MŚ) realizowanego we współpracy z 44 polskimi miastami. Proces przygotowania MPA przebiegał w systemie trójstronnej współpracy, między MŚ, UM a wykonawcą – firmą konsultingowo-inżynierską Arcadis.

Co zawiera MPA dla Torunia?

Jak zaznacza UM, plan jest odpowiedzią na globalny problem ocieplenia klimatu i zwraca uwagę na potrzebę adaptacji ośrodków miejskich do jego skutków. Realizuje wybrane działania dla czterech najbardziej wrażliwych sektorów miasta: zdrowia publicznego, gospodarki wodnej, transportu oraz bioróżnorodności.

Miejski plan adaptacji zawiera trzy typy działań. Są to działania informacyjno-edukacyjne, których celem jest podniesienie społecznej świadomości klimatycznej i propagowanie dobrych praktyk adaptacyjnych.

W MPA wskazano także działania organizacyjne, wprowadzające zmiany w planowaniu przestrzennym oraz organizacji przestrzeni publicznej, a także działania techniczne o charakterze inwestycyjnym, głównie w zakresie infrastruktury, która przyczynia się do ochrony miasta przed negatywnymi skutkami zmian klimatu.

Toruński MPA zawiera 32 działania adaptacyjne. Wśród nich znajdują się: miejski system monitoringu jakości powietrza, utworzenie internetowego narzędzia wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie adaptacji do zmian klimatu, wdrożenie rozwiązań z Programu Gospodarowania Wodami Opadowymi czy też dalsza rozbudowa infrastruktury komunikacji miejskiej wraz z zakupem taboru niskoemisyjnego.

Celem MPA dla Torunia jest miasto zrównoważonego rozwoju

Toruński magistrat dodaje, że przyjęty program będzie można zmieniać, aby lepiej dostosować go do warunków panujących w mieście. Celem projektu jest zorganizowanie Torunia w taki sposób, aby był miastem zrównoważonego rozwoju, chroniącym zasoby przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe oraz podejmującym działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w aspekcie zmieniającego się klimatu.

Na podstawie www.torun.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

 

partner merytoryczny