List intencyjny o współpracy

List intencyjny o współpracy w obszarze retencji wodnej oraz rozwoju energetyki odnawialnej i jądrowej

26 stycznia 2023 r. spółka ZE PAK, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisały list intencyjny o współpracy. Jak podał UP, list dotyczy podjęcia współpracy w zakresie prowadzenia badań i analiz przyrodniczych. Obejmuje również kooperację w zakresie rozwiązań technicznych ukierunkowanych na poprawę stanu środowiska w rejonie konińsko-tureckiego zagłębia energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem nowych inwestycji ZE PAK w energetykę odnawialną i jądrową.

List intencyjny o współpracy na rzecz transformacji energetycznej

W celu zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatycznym oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, konieczne jest przeprowadzenie odpowiednio przygotowanej transformacji energetycznej. Odpowiedzią na takie wyzwanie jest rozwój energetyki jądrowej i wsparcie pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł (OZE) – zaznacza UP.

Porozumienie, które podpisane zostało w Poznaniu, ma na celu nawiązanie współpracy na rzecz trwającej transformacji energetycznej w ZE PAK. Zakłada ono wykorzystanie posiadanego potencjału merytorycznego i technicznego sygnatariuszy listu, w zakresie badań środowiskowych i technicznych planowanych inwestycji. W szczególności wspólne działania mają zostać podjęte w zakresie oceny lokalizacji elektrowni jądrowej. Dotyczą też odbudowy zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski, a także prowadzonej rewitalizacji terenów górniczych i przemysłowych. Obszar współpracy obejmował będzie m.in. wspólne działania w kilku kierunkach. Pierwszym z nich jest kształtowanie nowych ekosystemów na terenach zdegradowanych i zdewastowanych. Następnie wskazano odbudowę zasobów wodnych wschodniej Wielkopolski oraz włączenie wyrobisk pokopalnianych, do istniejącej sieci hydrograficznej. Ma się to przyczynić do poprawy stosunków wodnych w regionie i zapewnić nową funkcję (retencyjną i przeciwpowodziową) zbiornikom pokopalnianym. Kooperacja będzie też prowadzona w zakresie oceny możliwości lokalizacji elektrowni jądrowej w Pątnowie. Obejmie ona również wykorzystanie terenów pokopalnianych dla instalacji OZE.

Cel: wypracowanie najdogodniejszych rozwiązań

Dzięki współpracy Wód Polskich z ZE PAK S.A. i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu możliwe będzie wypracowanie najdogodniejszych rozwiązań, które pozwolą na realizację działań, zmierzających do poprawy stosunków wodnych na obszarze z największym deficytem wody w kraju. Wspólne działania ukierunkowane na odbudowę zasobów wodnych i powstanie nowych zbiorników o funkcji retencyjnej i przeciwpowodziowej wpisują się w wiele programów rządowych, których celem jest zwiększenie retencji wodnej w Polsce – powiedział Krzysztof Woś, prezes Wód Polskich. Zaznaczył też: – Ze wstępnych szacunków wynika, że na analizowanym obszarze powinniśmy poprawić ten wskaźnik o blisko 1 mld m3, co pozwoli na zaspokojenie obecnych oraz przyszłych potrzeb wodnych gospodarki i energetyki w środkowo-zachodniej Polsce.

Potencjał poznańskiej uczelni

Partnerem merytorycznym tego przedsięwzięcia został UP. – Uniwersytet, dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której prowadzone są nowatorskie badania w zakresie szeroko rozumianej inżynierii środowiska, a przede wszystkim: hydrologii, hydropedologii, hydrotechniki, gospodarki wodnej, geotechniki, budownictwa, mechaniki, energetyki odnawialnej, planowania przestrzennego, architektury krajobrazu, waloryzacji elementów przyrody ożywionej i nieożywionej, ekologii, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, rolniczego i leśnego zagospodarowania terenu, klimatologii oraz ocen i monitoringu oddziaływania inwestycji na środowisko. Także dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie przez naszą Uczelnię projektów we współpracy z otoczeniem krajowym, jak i zagranicznym – zaznaczył prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UP.

List intencyjny o współpracy gwarancją bezpiecznego procesu transformacji energetycznej

Działania podejmowane przez ZE PAK S.A. w ramach transformacji energetycznej są najbardziej ambitnym przedsięwzięciem tego typu w Polsce. Istotna zmiana profilu produkcji Spółki i definitywne odstąpienie od planów dalszych eksploatacji odkrywek wiąże się z koniecznością wykonywania szeregu badań środowiskowych i technicznych. Zarówno na potrzeby nowych źródeł wytwarzania energii, jak i porządkowania gruntów po zakończonej działalności węglowej. Porozumienie ZE PAK S.A. z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu i Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie gwarantuje bezpieczne dla ludzi i środowiska przeprowadzenie transformacji energetycznej naszego regionu. Szczególnie w aspekcie odbudowy stosunków wodnych i rekultywacji gruntów, a także zmierzenie się od strony środowiskowej z gigantycznym wyzwaniem jakim jest projekt budowy elektrowni jądrowej w Pątnowie – skomentował Piotr Woźny, prezes ZE PAK.

Realizacja przedstawionych celów ma przynieść korzyści, jak najszerszej grupie interesariuszy – zaznacza poznańska uczelnia. W sposób szczególny mają przy tym być uwzględnione bezpieczeństwo wodne i energetyczne Polski. Podejmowane działania wpisują się w cele i zalecenia w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, rozwoju paliw alternatywnych i poprawy efektywności energetycznej, które określone zostały w dokumentach na poziomie krajowym i unijnym – dodaje UP.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny