Legnica przygotowuje się na zmiany klimatu

Legnica przygotowuje się na zmiany klimatu

Po okresie konsultacji opracowany został miejski plan adaptacji Legnicy do zmian klimatu do roku 2030 (MPA). Zostały w nim opisane zagrożenia oraz wyodrębnione sektory i obszary najbardziej podatne na te zmiany. Na dzisiejszej sesji (25. listopada br.) Rada Miejska zajmie się projektem uchwały w sprawie przyjęcia tego planu – poinformował Urząd Miasta Legnica (UM).

Miejski plan adaptacji, czyli miasto przygotowuje się na zmiany klimatu

Jak podaje legnicki magistrat, który przygotowuje się na zmiany klimatu, podstawą do zaproponowania działań adaptacyjnych była analiza i ocena zagrożeń klimatycznych dla miasta wraz z oceną ryzyka, w której uwzględnione zostały prognozowane zmiany klimatu – scenariusze klimatyczne do 2030 r. i 2050 r. Chodzi głównie o wzrost temperatury i częstotliwość oraz nasilenie ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak nawalne deszcze, podtopienia, fale upałów, susze, huragany itp., stanowiących zagrożenie dla społecznego i gospodarczego rozwoju miasta.

Według UM, MPA pozwoli określić niezbędne w tym względzie przedsięwzięcia infrastrukturalne i modernizacyjne. Budowa błękitno-zielonej infrastruktury, modernizacja systemu odprowadzania i wykorzystania wód opadowych, wsparcie dla służb kryzysowych, wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, akcje edukacyjne – to niektóre z działań, które pomogą przystosować miasto do zmieniających się warunków klimatycznych.

Plan ma m.in. umożliwić korzystanie z zewnętrznych środków na realizację konkretnych projektów. W MPA uwzględnia się specyficzne lokalne uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze Legnicy i opracowuje działania chroniące mieszkańców przed skutkami zmian klimatu. Tworząc listy przedsięwzięć adaptacyjnych, uwzględniono zarówno działania już realizowane, jak i planowane w związku z koniecznością przystosowania miasta do zmian klimatu.

Działania ujęte w MPA. Jak miasto przygotowuje się na zmiany klimatu

Istotne znaczenie w tym procesie mają i będą mieć m.in.: intensywne nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej, program budowy małej retencji, czyli powiększania miejskich powierzchni wchłaniających wodę, kurtyny wodne w zabudowanym centrum i na osiedlach mieszkaniowych podczas upałów, budowa zbiorników retencyjnych towarzysząca inwestycjom drogowym i zbiorników na wodę, a także dalszy rozwój inteligentnych systemów zarządzania komunikacją miejską zapewniający płynność ruchu, która ogranicza emisję spalin. Ważna są też termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz miejski program elektromobilności.

Magistrat zaznacza, że jest jednym z wielu europejskich miast podejmujących działania wzmacniające odporność na zagrożenia klimatyczne. Do tego projektu miasto przystąpiło już w 2015 r. na podstawie porozumienia z Ministerstwem Środowiska. W 2017 r. uchwałę o rozpoczęciu opracowania MPA podjęła Rada Miejska Legnicy. W ramach prac nad projektem eksperci przeprowadzili liczne analizy i opracowania, a cały proces przygotowania MPA był realizowany we współpracy z władzami miasta oraz przy aktywnym udziale społecznym i zaangażowaniu mieszkańców – podkreśla UM.

Miasto przygotowuje się na zmiany klimatu, w tym na upały i ulewne deszcze

Analiza danych meteorologicznych z ostatnich 35 lat wskazuje, że częstotliwość i natężenie niektórych zjawisk klimatycznych będą wzrastać. Mieszkańcy Polski częściej będą narażeni na wystąpienie wysokich temperatur (powyżej 30°C), fal upałów, a także ulewnych deszczy, burz i silnych wiatrów. Scenariusze klimatyczne pokazują, że fale upałów mogą być cechą naszego klimatu w kolejnym dziesięcioleciu z tendencją do wydłużania się. Równie dotkliwe może być występowanie krótkich, lecz bardzo intensywnych opadów, które mogą powodować lokalne zalania oraz podtopienia ulic i budynków, czy nawet powodzie miejskie – dodaje magistrat.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. UM Legnica

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama