Konsultacje programu ochrony przed hałasem

Konsultacje programu ochrony przed hałasem

W miniony piątek w Krakowie odbyły się konsultacje społeczne dotyczące Programu ochrony środowiska przed hałasem dla województwa małopolskiego.

Jak zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM), aktualizacja Programu obejmuje drogi zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o natężeniu ruchu powyżej 3 mln pojazdów rocznie. Aktualizacją objęte zostały także linie kolejowe zarządzane przez PKP Polskie Linie Kolejowe (PKP) o natężeniu ruchu powyżej 30 tys. pociągów rocznie, na których poziom hałasu przekracza wartości dopuszczalne.

Konsultacje programu ochrony przed hałasem w Małopolsce

Jak podaje UMWM, aktualizacja obecnego Programu wymagała przeanalizowania blisko 755 km dróg. Z tego ponad 657 km pozostawało w zarządzie GDDKiA a utrzymanie ponad 97 km było w gestii PKP. Zakres Programu objął teren poza aglomeracjami Krakowa i Tarnów. Miasta te są bowiem objęte odrębnymi programami ochrony środowiska przed hałasem, których przygotowanie należy do obowiązków prezydentów tych miast.

W obecnym Programie ochrony przed hałasem przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu występują wzdłuż szlaków o łącznej długości ponad 521 km, w tym 482 km dróg krajowych i niemal 40 km linii kolejowych. Według UMWM, planowany zakres działań naprawczych ujętych w Programie przewiduje wybudowanie ekranów akustycznych o łącznej długości ok. 1,9 km. W Programie ujęto także zastosowanie nawierzchni o obniżonej hałaśliwości na łącznej długości ok. 213 km oraz szlifowanie nawierzchni szynowej o łącznej długości ok. 1,5 km.

Programu dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWM w dziale Konsultacje Projektów oraz pod adresem www.powietrze.malopolska.pl/halas, a ponadto jest wyłożony do wglądu w Departamencie Środowiska UMWM.

Urząd marszałkowski informuje też, że uwagi i wnioski do projektu Programu można składać do 25 stycznia br. Można je zgłaszać na adres e-mail: powietrze@umwm.pl lub pisemnie na adres Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

 

reklama

partner medialny