Podnieść cele redukcji emisji

Europosłowie chcą podnieść cele redukcji emisji CO2

W głosowaniu nad unijnym prawem klimatycznym Parlament Europejski (PE) zaapelował, by podnieść cele redukcji emisji CO2, czyli o ambitniejsze cele redukcji emisji do 2030 r. i 2040 r. i o neutralność klimatyczną wszystkich państw członkowskich do 2050 r.

Podnieść cele redukcji emisji by osiągnąć neutralność klimatyczną

W minioną środę (7 października), stosunkiem głosów 392 do 161 przy 142 głosach wstrzymujących się, PE przyjął stanowisko negocjacyjne w sprawie unijnego prawa klimatycznego. Jak podaje PE, nowe prawo klimatyczne ma sankcjonować obietnicę polityczną, że Unia stanie się neutralna klimatycznie do 2050 r. Ma także zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim pewność prawa i przewidywalność, potrzebne, by zaplanować przejście na gospodarkę neutralną dla klimatu.

Posłowie uważają, że Unia Europejska (UE) i wszystkie jej państwa członkowskie muszą stać się neutralne dla klimatu do 2050 r. Potem Unia ma osiągnąć ujemny bilans emisji. Posłowie domagają się też odpowiedniego poziomu finansowania, które umożliwi osiągnięcie tego celu.

Powołać radę ds. zmian klimatu

Europejscy deputowani chcą, by do 31 maja 2023 r. Komisja Europejska (KE) przedstawiła wniosek w sprawie unijnego planu osiągnięcia neutralności pod względem emisji CO2 do 2050 r. Powinna to uczynić w ramach zwykłej procedury decyzyjnej. W swym wniosku musi uwzględnić całkowitą wielkość gazów cieplarnianych, jakie UE będzie mogła wyemitować do 2050 r., nie zagrażając osiągnięciu celu ograniczenia wzrostu temperatury zgodnie z porozumieniem paryskim. Plan powinien podlegać przeglądowi po każdej globalnej ocenie sytuacji – dodaje PE.

Posłowie chcą też powołania unijnej rady ds. zmiany klimatu, która byłaby niezależnym organem naukowym. Miałaby ona oceniać zgodność polityki unijnej z porozumieniem paryskim oraz monitorować postępy w osiąganiu wyznaczonych celów.

Potrzebny ambitniejszy cel na rok 2030, czyli podnieść cele redukcji emisji

Obecny cel redukcji emisji CO2 na 2030 r. wynosi 40% w stosunku do 1990 r. Parlament zauważa, że KE zaproponowała niedawno, by w zmienionym wniosku dotyczącym unijnego prawa klimatycznego cel ten podwyższyć do przynajmniej 55%. Jednak w środę, posłowie podnieśli poprzeczkę jeszcze wyżej – wezwali do redukcji emisji o 60% w 2030 r., dodając jednak, że cele narodowe powinny być zwiększane w sposób opłacalny i sprawiedliwy dla krajów.

Eurodeputowani, chcą także, by po przeprowadzeniu oceny wpływu KE zaproponowała nowy, pośredni cel na 2040 r. Miałby on pomóc UE utrzymać właściwy kurs w realizacji celu redukcji emisji do 2050 r.

Ponadto UE i państwa członkowskie muszą też stopniowo znieść wszystkie bezpośrednie i pośrednie dopłaty do paliw kopalnych. Posłowie chcą, by stało się to najpóźniej do 31 grudnia 2025 r. Podkreślają też, że należy nadal działać na rzecz zapobiegania ubóstwu energetycznemu.

Podnieść cele redukcji emisji – PE gotowy rozpocząć negocjacje

W kontekście zbliżających się negocjacji przyjęcie tego sprawozdania jest wyraźnym sygnałem dla Komisji i Rady. Spodziewamy się, że najpóźniej do 2050 r. wszystkie państwa członkowskie osiągną neutralność klimatyczną. Aby im to ułatwić, potrzebujemy ambitnych celów pośrednich na lata 2030 i 2040 – powiedziała po głosowaniu Jytte Guteland, eurodeputowana sprawozdawczyni. – Cieszę się także, że w przepisach uwzględniono budżet gazów cieplarnianych, który określa wielkość ogółu emisji dozwolonych do 2050 r. bez narażenia na szwank realizacji zobowiązań UE wynikających z porozumienia paryskiego – dodała.

Parlament Europejski zaznacza, że jest gotów rozpocząć negocjacje z państwami członkowskimi. Będzie można je rozpocząć, jak tylko Rada uzgodni wspólne stanowisko.

Na podstawie informacji nadesłanej przez PE

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama