Zakres Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Europarlament poszerzył zakres Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

Parlament Europejski (PE) poinformował, że poszerzył zakres Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, podkreślił, że spójność społeczna jest najważniejszą zasadą udzielania wsparcia z tego funduszu i dodał, że szczególny nacisk położono na regiony najsłabiej rozwinięte, regiony najbardziej oddalone i wyspy. Według PE, Rada Europejska musi zwiększyć dostępne środki, by zaspokoić rzeczywiste potrzeby. Jak dodał PE, europosłowie są gotowi do rozpoczęcia negocjacji z Radą na temat Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, który ma łagodzić społeczne skutki ekologizacji gospodarki.

Zakres Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji poszerzony

W środę, 16 września br., posłowie przyjęli (417 głosami za), przy 141 przeciw i 138 wstrzymujących się, stanowisko PE w sprawie wniosku Komisji Europejskiej, w którym poszerzono zakres Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

Jak podaje PE, większość posłów nalega na znaczne zwiększenie środków na Fundusz z budżetu Unii Europejskiej (UE) na lata 2021–2027 (25 mld euro w cenach z 2018 r.; Komisja zaproponowała 11 mld euro, a Rada Europejska zmniejszyła środki do 7,5 mld euro). Kwota ta powinna zostać uzupełniona o 32 mld euro w cenach bieżących, jak zaproponowano w unijnym instrumencie na rzecz odbudowy gospodarki – wskazuje PE.

Zakres Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – najważniejsze przepisy

Ponadto posłowie potwierdzili najważniejsze przepisy zapisy zawarte w projekcie zalecenia Komisji Rozwoju Regionalnego. Należy do nich:

  • zapewnienie wsparcia obywatelom, gospodarce i środowisku,
  • stworzenie „zielonego mechanizmu nagród”, pozwalającego na przydzielenie 18% całkowitych środków Funduszu państwom członkowskim, które zmniejszają swoje emisje gazów cieplarnianych szybciej niż inne,
  • 1% całkowitej kwoty zostanie przeznaczony dla wysp i 1% dla regionów najbardziej oddalonych,
  • poziom współfinansowania w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych projektów w całej UE,
  • możliwość dobrowolnego transferu środków z innych funduszy spójności,
  • rozszerzenie zakresu Funduszu o mikroprzedsiębiorstwa, zrównoważoną turystykę, infrastrukturę społeczną, uniwersytety i publiczne instytucje badawcze, technologie magazynowania energii, niskoemisyjne ciepłownictwo komunalne, inteligentną i zrównoważoną mobilność, innowacje cyfrowe, w tym rolnictwo cyfrowe i precyzyjne, projekty zwalczające ubóstwo energetyczne, a także o kulturę, edukację i tworzenie wspólnoty,
  • odstępstwo dotyczące inwestycji w działalność związaną z gazem ziemnym w odniesieniu do regionów silnie uzależnionych od wydobycia i spalania węgla kamiennego, węgla brunatnego, łupków bitumicznych lub torfu, pod warunkiem że taką działalność można uznać za zrównoważoną środowiskowo zgodnie z rozporządzeniem w sprawie systematyki i że spełnia ona wszystkich sześć dodatkowych warunków.

Ponadto tylko 50% krajowych przydziałów będzie dostępne dla krajów, które nie zobowiązały się jeszcze do osiągnięcia krajowego celu w zakresie neutralności klimatycznej do 2050 r., do czasu przyjęcia takiego celu – wylicza PE.

Zakres Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – czas na negocjacje międzyinstytucjonalne

Elementem Europejskiego Zielonego Ładu jest dążenie Unii do społeczno-gospodarczego przekształcenia regionów zależnych od paliw kopalnych i wysokoemisyjnych gałęzi przemysłu. 6 lipca Komisja Rozwoju Regionalnego zatwierdziła projekt sprawozdania o ustanowieniu Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Fundusz stanie się najistotniejszym elementem polityki spójności UE. Jesteśmy teraz gotowi do rozpoczęcia negocjacji międzyinstytucjonalnych. Jednocześnie Fundusz będzie ściśle powiązany z wieloletnimi ramami finansowymi 2021–2027 i nowym instrumentem na rzecz odbudowy gospodarki, Next Generation EU – powiedział Manolis Kefalogiannis, europoseł sprawozdawca.

Parlament Europejski wskazuje, że teraz oczekuje się, że jak najszybciej rozpoczną się negocjacje międzyinstytucjonalne we wszystkich kwestiach z wyjątkiem puli finansowej. Ma ona zostać uzgodniona podczas toczących się równolegle rozmów w sprawie wieloletnich ram finansowych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

 

partner merytoryczny

reklama