Elektrownia Ostrołęka C

Elektrownia Ostrołęka C – podpisana umowa i apel o wstrzymanie realizacji

Grupa ENERGA poinformowała, że 12 lipca 2018 r. w Ostrołęce podpisano kontrakt na budowę Elektrowni Ostrołęka C o mocy 1000 MWe. Inwestycja, wg zapewnień Energi, ma spełniać najwyższe standardy emisyjne, jednak budzi sprzeciw organizacji pozarządowych.

Planowany blok energetyczny ma mieć istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne Polski – zaznacza Energa i dodaje, że inwestycja będzie sprzyjać rozwojowi Ostrołęki i północno-wschodniej Polski.

Elektrownia Ostrołęka C – wspólna inwestycja

Wspólna inwestycja Grupy Energa i Grupy Enea realizowana jest na podstawie umowy inwestycyjnej, przez spółkę celową Elektrownia Ostrołęka. 12 lipca br. w Ostrołęce przedstawiciele spółki celowej podpisali umowę z generalnym wykonawcą, który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie sektorowego zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Postępowanie wygrało konsorcjum spółek GE. Wartość oferty konsorcjum to 5,049 mld zł netto, czyli 6,023 mld zł brutto.

Generalny wykonawca, GE Power, wybuduje w trybie „pod klucz” kondensacyjny blok energetyczny o mocy elektrycznej 1 000 MWe i sprawności na poziomie 46%. Wykonawca jest zobowiązany m.in. do zaprojektowania, uzyskania niezbędnych decyzji o pozwoleniu na budowę, przygotowania terenu, przeprowadzenia robót budowlanych oraz uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie przed ostatecznym przekazaniem do eksploatacji. Jak podaje Grupa Energa, wyznacznikami inwestycji mają być nowoczesne technologie i najwyższe standardy środowiskowe.

Nowy blok Elektrowni Ostrołęka C, spełniający restrykcyjne emisyjne standardy Unii Europejskiej, jest potrzebny polskiemu systemowi elektroenergetycznemu. Obecnie nowoczesne bloki tego typu zwiększają stabilność systemu energetycznego i bilansują zapotrzebowanie na energię w najbliższych latach. Takie inwestycje umożliwiają rozwijanie odnawialnych źródeł energii – powiedział uczestniczący w uroczystości podpisania umowy Krzysztof Tchórzewski, minister energii.

Nowy blok o mocy 1 000 MWe będzie kolejnym, stabilnym, wysokosprawnym i niskoemisyjnym źródłem energii w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym – zaznacza Grupa Energa, wskazując, że inwestycja wpisuje się w Strategię Rozwoju Grupy Energa.

Nowy blok Elektrowni Ostrołęka C będzie miał istotny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Wpisuje się w proces modernizacji krajowej energetyki z wykorzystaniem, co istotne, jako paliwa polskiego węgla. Zgodnie z założeniami inwestycja będzie oparta o nowoczesne technologie i będzie spełniać najwyższe standardy środowiskowe. To gwarancja wzmocnienia naszej pozycji na rynku wytwórców energii elektrycznej, a także satysfakcjonującej stopy zwrotu dla akcjonariuszy – stwierdził Arkadiusz Siwko, prezes Energi.

Nowa elektrownia w oparciu o rodzime paliwo węglowe

Elektrownia Ostrołęka C to przykład postępującej modernizacji polskiej energetyki. Nowy blok będzie kolejnym z serii stabilnych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych źródeł energii o mocy ok. 1 GW tworzących strategiczną podstawę Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w oparciu o bezpieczne i przewidywalne, rodzime paliwo węglowe. Wykorzystamy nasze kompetencje i doświadczenia zdobyte podczas budowy nowoczesnego bloku 1 075 MW w Elektrowni Kozienice, którego pierwsze miesiące eksploatacji udowadniają, że nowoczesne technologie węglowe dobrze wpisują się w budowę bezpieczeństwa energetycznego kraju – stwierdził Mirosław Kowalik, prezes Enei.

Generalny wykonawca po podpisaniu umowy będzie mógł od razu przystąpić do prac organizacyjnych, polegających na przygotowaniu placu budowy, rozpoczęciu fazy projektowania i pozostałych czynności związanych z mobilizacją jego zasobów, tak, aby w możliwie najlepszy sposób zadbać o bezpieczeństwo harmonogramu realizacji inwestycji. Podpisanie umowy przez spółkę celową z generalnym wykonawcą nie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) – informuje Energa.

Przewiduje się, że pierwsza synchronizacja nowego bloku nastąpi w 2023 r. Spółka celowa posiada niezbędną dokumentację techniczną oraz wymagane decyzje administracyjne i korporacyjne, które były niezbędne do ogłoszenia i rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia oraz podpisania umowy z generalnym wykonawcą.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie położonym na pograniczu Miasta Ostrołęki i Gminy Rzekuń. Energa podkreśla, że nie bez znaczenia pozostaje także skala inwestycji w kontekście wygenerowania znaczącego impulsu wzrostu PKB Polski oraz rozwoju regionu ostrołęckiego (spodziewany poziom liczby zatrudnionych pracowników w szczytowym momencie fazy budowy osiągnie ok. 2,5 tys. osób).

Inwestycja ta otwiera nową erę w gospodarczej historii miasta. Zarówno pod względem społecznym jak i ekonomicznym jest to spełnienie wieloletnich oczekiwań lokalnej społeczności. Wiemy, że będzie to pod każdym względem najnowocześniejsza elektrownia węglowa, bardzo wydajna i przyjazna dla środowiska, spełniająca najostrzejsze normy ekologiczne. Miasto już ma pozytywne doświadczenia we współpracy z Grupą Energa (m.in. wielomilionowa pomoc w przebudowie dróg i remoncie mostu). Współdziałanie na rzecz budowy nowego bloku elektrowni traktujemy jako priorytet. Ta największa w północno-wschodniej Polsce inwestycja jest na wiele lat gwarantem stabilnej sytuacji na rynku pracy, a zarazem niesie dobrą przyszłość finansową dla Ostrołęki, choćby z tytułu wpływów podatkowych. Nowa wielka inwestycja Energi to ogromna szansa rozwojowa dla Ostrołęki i całego regionu – podkreślił Janusz Kotowski, prezydent Ostrołęki.

Źródło energii spełniające standardy emisyjne

Przy realizacji projektu, GE Power skorzysta ze wsparcia lokalnego łańcucha dostaw, na który składa się ponad 5000 polskich dostawców.

Cieszymy się z dziś podpisanego kontraktu na budowę Elektrowni Ostrołęka C – jesteśmy bliżej rozpoczęcia prac nad tym ważnym projektem, którego efektem będzie dostarczenie energii wystarczającej do zasilenia 300 tys. polskich domów. To kolejny dowód naszego zaangażowania w rozwój polskiej energetyki, w którym uczestniczymy od ponad 70 lat, dzięki naszym fabrykom w Elblągu i Wrocławiu. Projekt ten wesprze również rozwój gospodarczy kraju. Podobnie jak to miało miejsce przy realizacji projektu w Opolu, planujemy skorzystać z naszego dobrze rozwiniętego i sprawdzonego łańcucha partnerów i podwykonawców z Polski – komentował Andreas Lusch, prezes GE Steam Power.

Elektrownia Ostrołęka C z nowym blokiem o mocy 1 000 MWe brutto i sprawnością elektryczną o wartości na poziomie 46% netto ma być wysokosprawnym i niskoemisyjnym źródłem energii, pracującym w oparciu o krajowy surowiec energetyczny. Elektrownia Ostrołęka C ma spełniać wszystkie wymagane standardy emisyjne w odniesieniu do dużych obiektów energetycznego spalania (ang. Large Combustion Plants, LCP), w tym także standardy wynikające z konkluzji BAT.

Blok energetyczny o mocy 1 000 MWe brutto na parametry nadkrytyczne pary, opalany będzie węglem kamiennym, przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii umożliwiających pracę bloku z wysoką dyspozycyjnością i sprawnością. Wykorzystane technologie pozwolą także na pełne zagospodarowanie ubocznych produktów spalania poprzez budowę nowoczesnych i wydajnych instalacji pomocniczych w zakresie obsługi wszystkich gospodarek, które będą funkcjonować na terenie elektrowni. Jest to inwestycja kluczowa dla polskiego bezpieczeństwa energetycznego – podkreśla Energa.

Elektrownia Ostrołęka C – apel do premiera o wstrzymanie realizacji

Organizacje pozarządowe apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o wstrzymanie projektu budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C. Eksperci argumentują, że elektrownia będzie nierentowna, szkodliwa dla zdrowia i środowiska oraz zablokuje rozwój regionu ostrołęckiego – zwraca uwagę Koalicja Klimatyczna (KK).

Jednocześnie KK podkreśla, że wycena projektu budowy elektrowni jest niedoszacowana. Samo dostosowanie Ostrołęki C do norm BAT (najlepszej dostępnej techniki) wiąże się potencjalnie z dodatkowym wydatkiem rzędu 500-600 mln zł. Ponadto, roczne koszty uprawnień do emisji dwutlenku węgla w 2030 r. mogą wynieść nawet 625-735 mln zł, czyli o ok. 60% więcej niż zakładano w 2016 r. Oznacza to wyższe koszty energii, które przełożą się na obniżenie konkurencyjności polskiej gospodarki oraz pogorszenie sytuacji ekonomicznej polskich rodzin, co znacząco pogłębi problem ubóstwa energetycznego.

„Jako koalicja organizacji społecznych działających na rzecz ochrony klimatu i sprawiedliwej transformacji energetycznej w Polsce z radością przyjęliśmy Pana deklarację dostosowania polskiej gospodarki do wyzwań klimatycznych i cywilizacyjnych, które będą kształtować polską energetykę przez najbliższe dekady” – podkreślają sygnatariusze listu i apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o wstrzymanie projektu budowy elektrowni węglowej Ostrołęka C.

OZE zamiast węgla

Kurczące się rodzime zasoby węgla i rosnące jego ceny wymuszają zwiększenie importu tego surowca z zagranicy, co obniża bezpieczeństwo energetyczne kraju. Obecnie 70% importowanego do Polski węgla pochodzi z Rosji. Tymczasem decyzja o porzuceniu realizacji elektrowni Ostrołęka C na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej (OZE) to krok w stronę niezależności energetycznej, który stworzy rynek inwestycyjny wynoszący od 10 do 17 mld zł w skali kraju lub od 670 do 870 mln zł dla samego regionu ostrołęckiego – wskazuje KK.

Nasi naukowcy dokonują znaczących postępów w dziedzinie OZE. Polska ma olbrzymi potencjał, by być liderem rozwijającym nowe technologie, w tym czystą energetyką odnawialną. Tymczasem rezygnujemy z tego, by amerykańska firma mogła wybudować drogą elektrownię, w której będziemy spalać najprawdopodobniej rosyjski węgiel. Czy na tym ma polegać polskie bezpieczeństwo energetyczne? – pyta Diana Maciąga ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot.

Sygnatariusze listu apelują, aby Premier Morawiecki wykorzystał odbywający się w tym roku w Katowicach Szczyt Klimatyczny ONZ COP24 do budowania silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej.

Rezygnacja z budowy elektrowni węglowej mającej emitować ponad 6 mln ton CO2 rocznie na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej, byłaby jasnym sygnałem, że Polska to odpowiedzialny członek społeczności międzynarodowej. Szczyt klimatyczny w Katowicach to doskonała okazja, by ogłosić, że Polska wycofuje się z planów budowy nowych mocy węglowych, a tym samym współtworzy światową politykę klimatyczną i wywiązuje się z postanowień Porozumienia Paryskiego – podsumował Krzysztof Jędrzejewski z KK.

Codziennie spalane będzie 240 wagonów węgla

Jak podaje KK, elektrownia Ostrołęka C o mocy 1000 MW to jedna z największych planowanych elektrowni węglowych w Polsce. Codziennie spalać ma 12 tys. ton węgla kamiennego, czyli tyle, ile zmieściłoby 240 wagonów towarowych. Właścicielami tego projektu są spółki Energa oraz Enea, których większościowym udziałowcem jest Skarb Państwa. Przetarg na budowę wygrała amerykańska korporacja GE Power. Projekt ma kosztować co najmniej 6,5 mld zł, jednak eksperci uznają tę kwotę za znacząco niedoszacowaną. Projekt ma też trudności ze zdobyciem finansowania. Wiodące instytucje finansowe nie chcą już angażować się w szkodliwe społecznie i wizerunkowo projekty oparte na węglu – podkreśla KK.

Pod apelem podpisało się 27 sygnatariuszy, w tym organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej. Ponadto apel poparły: HEAL Polska, Fundacja „Rozwój Tak – Odkrywki Nie” i Towarzystwo na rzecz Ziemi.

Na podstawie media.energa.pl i informacji nadesłanej przez Koalicję Klimatyczną

rys. na otwarcie Energa

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny

reklama

reklama