efektywnego systemu ciepłowniczego

Zmiany dotyczące efektywnego systemu ciepłowniczego

Sektor ciepłownictwa systemowego jest obecnie w momencie intensyfikacji wszelkich działań związanych z realizacją procesów inwestycyjnych – przekazało Polskie Towarzystwo Elektrociepłowni Zawodowych (PTEZ). Pierwsze zmiany, dotyczące definicji efektywnego systemu ciepłowniczego, do których wypełnienia zmierzają wszystkie systemy ciepłownicze, mają wejść w życie 1 stycznia 2028 r.

Jakie zmiany PTEZ uważa za niezbędne?

Jako konieczne dla skutecznego procesu dekarbonizacji systemów ciepłowniczych i niegenerowania dodatkowych kosztów dla odbiorców, PTEZ wymieniło zapewnienie swobody kształtowania miksu energetycznego w ramach danego systemu ciepłowniczego i możliwości wykorzystania wszystkich technologii i paliw dopuszczanych przez regulacje Unii Europejskiej. Należą do nich technologie gazowe, w tym wysokosprawna kogeneracja, biomasa, technologie Power to Heat, energia geotermalna, energia słoneczna, ciepło odpadowe, magazyny ciepła, a w przyszłości – zdekarbonizowane paliwa gazowe i technologie SMR i MMR.

Kolejna poruszona kwestia dotyczyła zaangażowania wszystkich stron będących uczestnikami rynku ciepła w proces transformacji. Wytwórcy, operatorzy sieci ciepłowniczych, odbiorcy ciepła, administracja rządowa i samorządowa powinni efektywnie współpracować na rzecz dalszego rozwoju ciepłownictwa systemowego. Według PTEZ, do polskiego prawa, jak najszybciej powinny zostać wprowadzone ramy prawne, wspierające ww. proces. W szczególności chodzi o implementację dyrektyw w sprawie efektywności energetycznej (EED) i w sprawie promowania stosowania odnawialnych źródeł energii (RED III). Przygotowane przez PTEZ zostały propozycje rozwiązań legislacyjnych w tym zakresie. Padła deklaracja dalszej współpracy z rządem. Konieczne jest, aby otoczenie regulacyjne było stabilne i sprzyjało rozwojowi technologii wspierających proces dekarbonizacji ciepłownictwa, takich jak wysokosprawna kogeneracja oraz Power to Heat – uważa PTEZ. W tym celu konieczne jest:

  • Wprowadzenie możliwości zakwalifikowania ciepła wytworzonego w kotłach elektrodowych z energii elektrycznej z OZE (potwierdzonej umową PPA lub w inny sposób, np. w oparciu o umowę sprzedaży lub gwarancję pochodzenia) dostarczonej z krajowego systemu elektroenergetycznego jako ciepło z OZE na potrzeby spełnienia tzw. kryterium wolumenowego w ramach definicji efektywnego systemu ciepłowniczego.
  • Wprowadzenie nowego modelu wsparcia bądź alternatywnych rozwiązań regulacyjnych dla jednostek kogeneracji, które pozwoliłby na pokrycie kosztów osieroconych mogących wystąpić w związku ze stopniowym zmniejszaniem czasu wykorzystania mocy w przypadku tych źródeł.
  • Wprowadzenie nowego systemu wsparcia operacyjnego dla wybranych technologii wytwarzania ciepła odnawialnego z energii elektrycznej z OZE, który byłby dostosowany do specyfiki technologii zaliczanych do Power to Heat oraz zmian regulacyjnych w zakresie taryfowania ciepła. 

Budowa efektywnego systemu ciepłowniczego – potrzebne m.in. uproszczenie wydawania decyzji administracyjnych

Proces wydawania decyzji administracyjnych powinien być usprawniony i uproszczony. Obecnie czas realizacji inwestycji, w tym uzyskania niezbędnych zgód, trwa od czterech do siedmiu lat.

Powinny też zostać zapewnione odpowiednie środki na finansowanie inwestycji. Do minimum natomiast powinno się ograniczyć wpływ transformacji energetycznej na budżety gospodarstw domowych. Jak podkreśla PTEZ, by tak się stało, konieczne jest zabieganie o zwiększenie maksymalnego poziomu intensywności pomocy publicznej w unijnym rozporządzeniu GBER – z poziomu 30-45% kosztów kwalifikowanych obecnie, do co najmniej 60% oraz alokacja odpowiednich funduszy na dekarbonizację ciepłownictwa systemowego w ramach kolejnych wieloletnich ram finansowych i pozostałych środków UE.

Ostatnim niezbędnym krokiem wymienionym przez PTEZ jest uwzględnienie specyfiki ciepłownictwa systemowego w ramach unijnych i krajowych dyskusji dotyczących dekarbonizacji gospodarki i nowego celu klimatycznego na 2040 r., tak aby umożliwić dalszą transformację sektora przy jednoczesnym korzystaniu z mechanizmów osłonowych.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny