zespół do spraw klimatu

Warszawa powołała Zespół do spraw klimatu

Redukcja emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r. i neutralność klimatyczna w 2050 r. – to główne cele Warszawy w zakresie polityki klimatycznej. Jednocześnie są to jedne z głównych filarów strategii rozwoju miasta – podkreśla Urząd m.st. Warszawy (UM). Aby jeszcze lepiej koordynować działania miasta w realizacji tych ambitnych celów, prezydent Rafał Trzaskowski powołał Zespół do spraw klimatu.

Kto tworzy Zespół do spraw klimatu?

Warszawa od wielu lat prowadzi konsekwentną politykę klimatyczną, opartą na obniżaniu emisji gazów cieplarnianych – przekonuje UM. Magistrat dodaje, że polityka ta opiera się też na zwiększaniu efektywności energetycznej i adaptacji do zmiany klimatu. Działania te dotyczą wielu obszarów funkcjonowania miasta i wymagają szerokiej wiedzy eksperckiej z różnych dziedzin. Dlatego są realizowane przez różne miejskie podmioty. Stolica bierze też udział w coraz większej liczbie proklimatycznych projektów i inicjatyw o charakterze interdyscyplinarnym. Aby skuteczniej koordynować te działania na poziomie ogólnomiejskim, prezydent Warszawy powołał Zespół do spraw klimatu. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych biur Urzędu m.st. Warszawy oraz innych miejskich podmiotów. Charakter i forma zespołu mają ułatwić wzajemną wymianę informacji i doświadczeń.

– W Warszawie od lat działamy intensywnie na rzecz walki z kryzysem klimatycznym. Jako jedno z pierwszych miast w Polsce zapowiedzieliśmy osiągnięcie neutralności klimatycznej najpóźniej do roku 2050. Przyjęliśmy i realizujemy Zieloną Wizję Warszawy, czyli mapę drogową dojścia do tego ambitnego celu – podkreślił Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i przewodniczący Komisji Środowiska, Zmian Klimatu i Energii w Europejskim Komitecie Regionów. – W ramach finansowanego z pieniędzy unijnych Kontraktu Klimatycznego będziemy realizować pionierskie rozwiązania w dwóch dzielnicach – na Ursynowie i Pradze-Południe. Dzięki temu do 2030 r. w obu z nich zamierzamy ograniczyć szkodliwe emisje o minimum 80% – dodał.

Główne kierunki działania

Warszawa chce wyznaczać trendy w działaniach na rzecz klimatu. Magistrat podkreśla, że miasto jest członkiem organizacji międzynarodowych aktywnych na tym polu. Stolica przyjęła również „Strategię adaptacji do zmian klimatu” oraz „Zieloną Wizję Warszawy”. Jest to mapa drogowa dojścia do neutralności klimatycznej i główny dokument wyznaczający kierunki oraz cele polityki klimatycznej stolicy.

„Zielona Wizja Warszawy” poprzez długoterminowe kierunki działań i 27 konkretnych celów krótkoterminowych wskazuje, co musi zrobić miasto, by obniżyć emisję gazów cieplarnianych. Dokument opiera się na sześciu głównych obszarach. Są to: infrastruktura energetyczna, budynki, planowanie przestrzenne i błękitno-zielona infrastruktura, a także transport, odpady komunalne oraz budowa kapitału społecznego i integracja.

Realizacja tych działań wymaga dobrego planowania, koordynacji na poziomie całego miasta oraz poszukiwania różnych źródeł finansowania inwestycji – dodał UM.

Spojrzenie lokalne na ochronę klimatu

Warszawa uczestniczy w pionierskich inicjatywach, które mają pomóc wypracować konkretne rozwiązania na rzecz neutralności klimatycznej. Jak wskazał UM, chodzi o rozwiązania możliwe do wdrożenia w innych miastach. Jedną z nich jest „Misja Komisji Europejskiej 100 neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030”. Kluczowym elementem tej misji jest tzw. Miejski Kontrakt Klimatyczny. To deklaracja przyśpieszenia działań na rzecz neutralności klimatycznej wraz z konkretnym planem działań i planem inwestycyjnym. W przypadku stolicy Kontrakt Klimatyczny przekłada założenia „Zielonej Wizji Warszawy” na poziom lokalny. Nowe rozwiązania w jego ramach testowane będą w dwóch dzielnicach: na Ursynowie i Pradze-Południe.

Druga z tych dzielnic bierze udział również w projekcie NEEST, realizowanym w ramach Misji Komisji Europejskiej. Projekt ten zakłada stworzenie innowacyjnych rozwiązań w zakresie kompleksowej termomodernizacji różnych typów budynków, np. bloku z wielkiej płyty, zabytkowej kamienicy czy domku jednorodzinnego, oraz zagospodarowania ich otoczenia. Wypracowane modelowe rozwiązania mogłyby być wdrożone również w innych lokalizacjach. W projekcie tym poza Warszawą biorą udział również inne polskie miasta: Kraków, Łódź, Rzeszów i Wrocław.

Zespół do spraw klimatu – jaka będzie jego rola?

Zespół do spraw klimatu będzie koordynować tego typu inicjatywy i projekty oraz rekomendować prezydentowi kolejne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

reklama

Partner Portalu

 

partner merytoryczny