o współdziałaniu miast w sprawie suszy

Deklaracja o współdziałaniu miast w sprawie suszy

Unia Metropolii Polskich (UMP) opublikowała deklarację o współdziałaniu miast w sprawie suszy. Pod deklaracją miast członkowskich UMP podpisali się prezydenci 12 największych miast: Białegostoku, Bydgoszczy, Gdańska, Katowice, Krakowa, Lublina, Łodzi, Poznania, Rzeszowa, Szczecina, Warszawy i Wrocławia.

Prezydenci 12 miast o współdziałaniu miast w sprawie suszy

Prezydenci miast zwracają w deklaracji uwagę, że „Susza, której skutki z każdym rokiem stają się coraz bardziej dotkliwe, jest dzisiaj największym wyzwaniem dla polskich samorządów. Nie ma sfery życia, która nie zostałaby dotknięta brakiem opadów. Skutki suszy odczuwamy wszyscy, to problemy z zaopatrzeniem w wodę i energię elektryczną, usychająca zieleń miejska, spadająca produkcja żywności i jednocześnie jej rosnące ceny, które odbijają się na naszych portfelach. Susza nie jest zjawiskiem lokalnym. To problem ogólnopolski, który każdego dnia coraz mocniej dotyka każdego z nas.”.

W deklaracji włodarze miast członkowskich UMP, stwierdzili, że w związku z rosnącym zagrożeniem suszą konieczne jest podjęcie wspólnych i skoordynowanych działań, które będą oparte na ścisłej współpracy samorządów i rządu, służb publicznych i organizacji pozarządowych, a także ośrodków badawczych i mieszkańców.

W obliczu zagrożenia deklaracja o współdziałaniu miast w sprawie suszy

„Na nas, samorządowcach, spoczywa odpowiedzialność za mieszkańców. Świadomi zagrożeń, jakie wiążą się z suszą, podejmujemy współpracę miast w celu minimalizowania jej skutków” – napisali prezydenci miast. Jak wskazano w deklaracji o współdziałaniu miast w sprawie suszy, współpraca ta będzie obejmowała wymianę wiedzy i doświadczeń, dążenie do zwiększenia retencji wód, a także szukanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań zapobiegających stratom wody.

„W pierwszej kolejności skupimy się na wprowadzeniu monitoringu poziomu i jakości zasobów wodnych, dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia w wodę, przywróceniu terenom podmokłym ich pierwotnego charakteru i funkcji, odpowiednim retencjonowaniu wód oraz na redukcji emisji gazów i podejmowaniu działań zapobiegających zmianom klimatu.” – podkreślili samorządowcy. Jednocześnie prezydenci zwrócili uwagę, że konieczne jest przyśpieszenie prac nad rozbudową Krajowego systemu monitorowania suszy oraz ustalenie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zasad korzystania z wód śródlądowych do nawadniania terenów zieleni.

Zasadność ponownego użycia wody i deklaracja współpracy

„Widzimy zasadność stworzenia regulacji prawnych związanych z ponownym wykorzystaniem zużytej wody, w tym oczyszczonych ścieków, na potrzeby rolnictwa, przemysłu oraz gospodarki komunalnej” – zaznaczyli autorzy deklaracji o współdziałaniu miast w sprawie suszy.

Jednocześnie samorządowcy zadeklarowali wolę partnerskiej współpracy z administracją rządową, a także z organizacjami pozarządowymi, naukowcami i ośrodkami badawczymi. „Tylko wspólne działania umożliwią wypracowanie zrównoważonej, wielopoziomowej polityki walki z postępującym zagrożeniem, jakim jest susza” – kończą prezydenci 12 miast.

Na podstawie www.metropolie.pl

fot. sozosfera.pl

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny