Biopaliwa i zwolnienia z podatku akcyzowego

Biopaliwa i zwolnienia z podatku akcyzowego – Polska na celowniku KE

Komisja Europejska (KE) poinformowała, że przyjęła comiesięczny pakiet decyzji dotyczących uchybień wobec zobowiązaniom państw członkowskich. Niektóre spośród decyzji dotyczą także Polski, a na celowniku KE znalazły się m.in. biopaliwa i zwolnienia z podatku akcyzowego.

Biopaliwa w sposób zrównoważony

W obszarze „Energia”, KE wzywa osiem państw członkowskich do wprowadzenia w życie przepisów Unii Europejskiej (UE), związanych z produkcją biopaliw w sposób zrównoważony, a dotyczących pośredniej zmiany użytkowania gruntów.

Komisja podjęła w ubiegłym tygodniu decyzję o skierowaniu do Danii, Estonii, Grecji, Malty, Polski, a także Słowacji Węgier i Włoch wezwań do usunięcia uchybienia. Uchybienie to dotyczy niedopełnienia obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE wzmacniających zrównoważony charakter biopaliw (dyrektywa (UE) 2015/1513).

Jak tłumaczy KE, celem tej dyrektywy jest zmniejszenie ryzyka spowodowania pośredniej zmiany użytkowania gruntów w związku z produkcją biopaliw. Pośrednia zmiana użytkowania gruntów ma miejsce wtedy, gdy grunty rolne pod uprawę roślin przeznaczonych na żywność lub pasze zaczynają być wykorzystywane pod uprawę roślin do produkcji biopaliw. Takie działania zwiększają bowiem presję, aby wykorzystać inne grunty (nieużytki) pod uprawę roślin z przeznaczeniem na żywność i pasze, w celu zaspokojenia tego zapotrzebowania, co z kolei ma wpływ na emisję gazów cieplarnianych.

Wspomniana dyrektywa stanowi również element przygotowań do przejścia na zaawansowane biopaliwa produkowane z takich materiałów jak odpady i pozostałości. We wrześniu 2015 r. państwa członkowskie zgodziły się na transpozycję prawodawstwa unijnego i zgłoszenie, w terminie do 10 września 2017 r., do KE krajowych środków wykonawczych. Jak zaznacza KE, wspomniane kraje mają teraz dwa miesiące na ustosunkowanie się do przedstawionych uwag. W przypadku braku odpowiednich działań KE może podjąć decyzję o przesłaniu uzasadnionej opinii.

KE wytyka Polsce zwolnienia z podatku akcyzowego na węgiel i gaz

Komisja Europejska wytknęła Polsce błędy także w obszarze Podatki i unia celna i choć na pierwszy rzut oka tematyka ta nie jest związana z ochroną środowiska, to jednak w tym konkretnym przypadku jest inaczej.

Komisja wezwała bowiem Polskę do dostosowania stawek podatku nakładanego na niektóre produkty energetyczne do minimalnego progu unijnego.

Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Polski uzasadnionej opinii w związku z umożliwieniem przedsiębiorstwom energochłonnym zwolnienia z podatku akcyzowego niektórych wyrobów akcyzowych zharmonizowanych, takich jak węgiel i gaz.

Jak zaznacza KE, na mocy polskiego ustawodawstwa niektóre produkty energetyczne wykorzystywane przez przedsiębiorstwa energochłonne objęte unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS) są zwolnione z podatku akcyzowego. Zasada ta, w opinii KE, sprzyja działalności powodującej duże zanieczyszczenie i jest sprzeczna z unijnymi celami klimatycznymi. W dodatku powoduje ona poważne zakłócenia konkurencji w UE. Polskie przepisy są również sprzeczne z unijnymi przepisami dotyczącymi opodatkowania energii (dyrektywa Rady 2003/96/WE) – zauważa KE.

Jeżeli w ciągu dwóch miesięcy Polska nie podejmie działań, KE może podjąć decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

Na podstawie informacji nadesłanej przez KE

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

reklama

reklama

 

partner merytoryczny