bez opłaty rejestrowej

Bez opłaty rejestrowej dzięki EMAS

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) poinformowała, że organizacje zarejestrowane w systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) są zwolnione z opłaty rejestrowej przy wpisie do rejestru o odpadach.

Jak przypomina GDOŚ, pod adresem www.bdo.mos.gov.pl, działa rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. To pierwsza funkcjonalność Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO). Za prowadzenie wspomnianego rejestru odpowiedzialni są marszałkowie województw.

Wpis do bazy odpadowej bez opłaty rejestrowej

Organizacje zarejestrowane w EMAS dokonując wpisu do rejestru są zwolnione z opłaty – podkreśla GDOŚ. Natomiast inne firmy objęte obowiązkiem wpisania do rejestru są zobligowane do uiszczenia opłaty rocznej, której wysokość ustalono na 300 zł, a dla mikroprzedsiębiorstw – 100 zł.

Przy okazji GDOŚ wyjaśnia co należy zrobić by uzyskać wpis do rejestru. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku – korzystając z przygotowanego formularza – do marszałka województwa. Marszałek województwa powinien dokonać wpisu w terminie do 6 miesięcy od dnia utworzenia nowego rejestru, czyli do 24 lipca br. Po dokonaniu wpisu jest przydzielany nowy numer rejestrowy.

Do rejestru wpisywani są z urzędu (w oparciu o przepisy ustawy o odpadach) posiadacze odpadów lub podmioty, które uzyskały: pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, albo decyzję zatwierdzającą program gospodarowania odpadami wydobywczymi lub zezwolenie na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych. Do grona takich podmiotów należą również te posiadające koncesję na podziemne składowanie odpadów na podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze.

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska podaje również, że podmioty, które dotychczas były ujęte w rejestrach prowadzonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (GIOŚ) także będą wpisywane do nowego rejestru z urzędu. Objęte są tym wpisem podmioty ujęte w rejestrze przedsiębiorców i organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w rejestrze wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii i zużytych akumulatorów.

Rejestr ma gromadzić informacje o podmiotach wprowadzających na rynek produkty, produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Ma on służyć nie tylko organom administracji państwowej czy inspekcji ochrony środowiska, ale również przedsiębiorcom – przekonuje GDOŚ.
Warto dodać, że w przypadku przedsiębiorców transportujących odpady, po uzyskaniu wpisu do rejestru, nie będzie już konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów.

Na podstawie www.gdos.gov.pl

fot.

partner portalu

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner medialny

partner medialny