Zrzuty ścieków do rzek

Zrzuty ścieków do rzek w Małopolsce

W ostatnich tygodniach na terenie Małopolski dochodziło do niepożądanych sytuacji, w których stwierdzono zrzuty ścieków do rzek – poinformował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie (RZGW).

Zrzuty ścieków do rzek – Szaflary

Do pierwszej takiej sytuacji doszło 28 kwietnia br. na jazie Stacji Uzdatniania Wody w Szaflarach, gdzie zauważono unoszącą się na powierzchni wody brązową substancję przypominająca zagniły osad z oczyszczalni ścieków.

Jak podaje RZGW, w miejscu wystąpienia zanieczyszczenia pracownicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP) stwierdzili unoszącą się na powierzchni wody brązową substancję. Udali się więc w górę potoku, aby sprawdzić ewentualne źródło zanieczyszczeń, lecz nie stwierdzili podobnych elementów osadu unoszonego przez wodę. Natomiast pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony środowiska w Krakowie (WIOŚ) pobrali próbki wody do badania. Ponadto, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu poinformował Straż Pożarną o zaistniałym zdarzeniu, ustalając, że osad zostanie usunięty przez jednostkę ratownictwa ekologicznego.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie podkreślił, że osad nie zagrażał sieci wodociągowej Nowego Targu, ponieważ jest to ujęcie rezerwowe.

Małopolskie zrzuty ścieków do rzek – Drwinka

Kolejny zrzut ścieków został zaobserwowany 5. maja br. na rzece Drwince. Pracownicy PGW WP udali się na miejsce zdarzenia i potwierdzili występowanie nielegalnego wylotu, którym dokonywany był zrzut nieczystości. Zidentyfikowali oni osobę będącą właścicielem działki, na terenie której prowadzona jest działalność gospodarcza, w związku z którą powstają ścieki.

W wyniku kontroli stwierdzono brak pozwoleń wodnoprawnych związanych z prowadzoną działalnością. Jak podaje RZGW, zakład prowadzący tego typu działalność powinien posiadać co najmniej umowę z operatorem sieci kanalizacyjnej na zrzut ścieków do kanalizacji miejskiej lub zostać zewidencjonowany jako posiadacz zbiornika na nieczystości ciekłe przez właściwy urząd miasta.

Obecnie Zarząd Zlewni w Krakowie szczegółowo weryfikuje posiadane przez zakład pozwolenia i decyzje na prowadzenie działalności, a sprawa została również zgłoszona do właściwych organów ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz na Policję.

Zrzuty ścieków do rzek w Małopolsce – zanieczyszczenia Rudawy

Natomiast 6. maja doszło do zanieczyszczenia rzeki Rudawy. Na miejscu zdarzenia pracowały Straż Pożarna wraz ze służbami PGW WP i WIOŚ-u. Inspektorzy WIOŚ-u pobrali próbki wody do badania celem ustalenia rodzaju zanieczyszczeń. Obecnie, sprawę zaistniałego zanieczyszczenia potoku Rudawa (zwanego też Potokiem Olszanickim) prowadzi WIOŚ. Z Inspekcją Ochrony Środowiska współdziałają przedstawiciele PGW WP, w szczególności Zarząd Zlewni w Krakowie, Nadzór Wodny w Krakowie.

Po zakończeniu czynności, materiały, wyniki jak i zarządzenia pokontrolne wskazujące konieczność dalszych wspólnych kroków, WIOŚ przedstawi m.in. do wdrożenia przez służby kontrolne PGW WP.

Jak zaznacza RZGW w Krakowie, zanieczyszczania tego potoku powtarzają się okresowo, jednakże nie w systematyczny sposób. Przy każdym zawiadomieniu w tej kwestii służby PGW WP współdziałają m.in. z WIOŚ w Krakowie, z Państwową Strażą Pożarną i z Policją.

Jednocześnie RZGW podkreśla, że materiały przekazane przez WIOŚ zostaną również uwzględnione przy kolejnych postępowaniach prowadzonych przez dyrektora RZGW w Krakowie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych.

Zrzut ścieków w wynika awarii oczyszczalni ścieków w Kamienicy

Z kolei 7. maja br. doszło do awarii oczyszczalni ścieków w Kamienicy. Jak podaje RZGW w Krakowie, ścieki oczyszczone tylko w sposób mechaniczny spływały rurociągiem i bezpośrednio wpływały do rzeki. Władze gminy podjęły decyzję o uruchomieniu beczkowozów celem wywozu ścieków do innej oczyszczalni.

Służby terenowe PGW WP i WIOŚ-u były na miejscu zdarzenia, o którym poinformowano także policję, a pracownicy WIOŚ-u pobrali próbki do badania.

Według RZGW, oczyszczalnia działa bez ważnego pozwolenia wodnoprawnego, a wniosek o nowe pozwolenie wpłynął do PGW WP 14 kwietnia 2020 r. Jednak jak zaznacza RZGW, źle działająca oczyszczalnia nie uzyska pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód, a podejmowane przez gminę do tej pory działania modernizacyjne, okazały się niewystarczające. Jednocześnie za okres działania bez pozwolenia wodnoprawnego, PGW WP naliczą gminie opłaty podwyższone.

Zrzutem nieoczyszczonych ścieków zajmie się prokuratura…

Jak zapowiada RZGW, w związku ze stwierdzonym podczas kontroli odprowadzaniem z oczyszczalni nieoczyszczonych ścieków oraz z faktem, że pomimo przeprowadzonej przez Gminę Kamienica w II połowie 2019 r. modernizacji, instalacja nadal nie funkcjonuje prawidłowo, po zakończeniu kontroli, do Prokuratury Rejonowej w Limanowej WIOŚ skieruje wniosek o wszczęcie postepowania w sprawie narażenia przez eksploatującego oczyszczalnię na bezpośrednie niebezpieczeństwo zdrowia ludzkiego.

Na podstawie informacji nadesłanej przez RZGW w Krakowie

fot. RZGW w Krakowie

reklama

reklama

reklama

reklama

 

partner merytoryczny

reklama