szambo lub przydomową oczyszczalnię

Zgłoś szambo lub przydomową oczyszczalnię

Masz szambo lub przydomową oczyszczalnię ścieków? – pyta Urząd Miasta Rybnika (UM) i zachęca do zgłaszania ich w magistracie. Miejscy urzędnicy informują, że rozpoczęła się aktualizacja ewidencji działających na terenie rybnickich posesji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (pojedynczych systemów oczyszczania ścieków). Magistrat dodaje, że wpisy do ewidencji dokonywane są wyłącznie na podstawie zgłoszenia.

Stosowane szambo lub przydomową oczyszczalnię należy zgłosić do 31 października br.

W związku z tym właściciele nieruchomości, na terenie których zlokalizowane są tego typu urządzenia, proszeni są o wypełnienie stosownego formularza (dostępny w Internecie w formacie doc. – 25 kB i pdf. – 468 kB) i przesłanie go do UM.

Jak wskazuje UM, formularz należy złożyć do 31 października br., a można to zrobić na kilka sposobów:

  • w kancelarii UM przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
  • w Referacie Gospodarki Komunalnej UM, przy ul. Rzecznej 8,
  • w całodobowym wrzutomacie, ustawionym przed wejściem do budynku UM od strony ul. Miejskiej,
  • listownie na adres: Urząd Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP.

Obowiązki właściciela nieruchomości

Przy okazji UM przypomina, że zgodnie z przepisami, właściciele nieruchomości mają obowiązek:

  • przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenia nieruchomości w bezodpływowy zbiornik nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
  • gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
  • pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Pozbywając się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków, należy udokumentować (w formie umowy) korzystanie z takich usług poprzez okazanie umowy oraz dowodów opłat za tę usługę (faktur, rachunków, paragonów itp.).

Kontrole nieruchomości posiadających szambo lub przydomową oczyszczalnię

Pracownicy magistratu oraz Straży Miejskiej Rybnika będą przeprowadzać kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania szamb i transportu nieczystości ciekłych na terenie Rybnika oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Za niewywiązywanie się z tych obowiązków właścicielowi grozi kara grzywny – postępowanie w takich sprawach toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – dodaje UM, który jako podstawę prawną przywołuje Ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2022 r., poz.1297).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM Rybnika

Partner Portalu

Partner Portalu

Partner Portalu