Kontrole zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni w Krakowie

Urząd Miasta Krakowa (UM) poinformował w drugiej połowie stycznia br., że w stolicy województwa małopolskiego prowadzone są kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb). Inspekcjami objęte są również przydomowe oczyszczalnie ścieków (pojedyncze systemy oczyszczania ścieków). Celem kontroli jest zapobieganie zanieczyszczaniu środowiska przyrodniczego: gleby, wód gruntowych i zbiorników wodnych.

Na czym polegają kontrole zbiorników bezodpływowych?

Podczas kontroli właściciel nieruchomości zobowiązany jest do okazania zawartej umowy z przedsiębiorcą odbierającym ścieki. Powinien również okazać dowody potwierdzające uiszczanie opłat za usługę wywozu nieczystości ciekłych (rachunki, faktury). Dokumenty te należy przedstawić uprawnionym pracownikom Urzędu Miasta Krakowa oraz Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków z szamba – dodał magistrat.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu UM poza tradycyjnymi kontrolami przeprowadza także kontrole w sposób korespondencyjny. W ich ramach kieruje do właścicieli nieruchomości wezwania do okazania dokumentów.

W przypadku posiadania przydomowych oczyszczalni ścieków należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych. Powinno to być realizowane zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane – podkreślił UM. Należy to udokumentować poprzez podpisaną umowę na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

Przy okazji miejscy urzędnicy przypomnieli o bezwzględnym obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Należy tego dopełnić, jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Jak podał magistrat, obowiązek ten nie dotyczy nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych.

Z kim można zawrzeć umowę na wywóz nieczystości?

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Magistrat dodał, że wykaz podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Krakowa dostępny jest na stronie BIP-u.

Urząd powołał się na podstawę prawną. Jest nią art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Akt ten został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2023 r. (poz. 1469 ze zm.).

Na podstawie www.krakow.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu