Za ścieki do TSUE

Za ścieki do TSUE

Komisja Europejska (KE) pozwała Polskę za ścieki do TSUE, czyli do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 9 lutego br. organ Unii Europejskiej (UE) podjął decyzję o wniesieniu do (TSUE) sprawy przeciwko Polsce w związku z nieprzestrzeganiem dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (dyrektywa 91/271/EWG).

Za ścieki do TSUE, bo ponad 1000 aglomeracji nie posiada systemów zbierania

Jak przypomina KE, w dyrektywie tej zobowiązano państwa członkowskie do zapewnienia, aby aglomeracje miejskie (miasta, miejscowości i tereny zamieszkane) odpowiednio odbierały i oczyszczały ścieki, eliminując lub ograniczając w ten sposób wszystkie niepożądane skutki, jakie się z nimi wiążą przy ich uwalnianiu do jednolitych części wód.

Jednocześnie KE wskazuje, że w „Europejskim Zielonym Ładzie” określono dążenie Unii Europejskiej (UE) do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń i dodaje, że prawo UE, takie jak dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych, ma na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska przyrodniczego, dlatego właśnie jego pełne wdrożenie przez państwa członkowskie ma fundamentalne znaczenie.

Urzędnicy unijni podkreślają, że Polska powinna spełniać wymogi wspomnianej dyrektywy od 2015 r. Tymczasem ponad 1000 aglomeracji w Polsce nie posiada systemu zbierania ścieków komunalnych, co oznacza, że są one odprowadzane bezpośrednio do rzek, mórz lub jezior bez oczyszczania. Ponadto, jak zaznaczyła KE, w 415 aglomeracjach, w których ścieki są odprowadzane na obszarach wrażliwych, Polska nie zapewniła bardziej rygorystycznego oczyszczania zgodnie z wymogami wspomnianej dyrektywy.

Za ścieki do TSUE – pomimo postępów wysiłki Polski niezadowalające

26 stycznia 2018 r. Komisja skierowała do Polski wezwanie do usunięcia uchybienia, a następnie 14 maja 2020 r. przekazała jej swoją uzasadnioną opinię. Komisja uważa, że pomimo pewnych postępów i wsparcia finansowego w ramach polityki spójności UE wysiłki władz polskich były dotychczas niezadowalające i niewystarczające, w związku z czym wnosi do TSUE sprawę przeciwko Polsce.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu

partner merytoryczny

Partner Portalu