Wzrośnie współczynnik skanalizowania

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Hajnówce otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w mieście Hajnówka – etap II”. Umowę dotacyjną w tej sprawie podpisano 27 czerwca br.
 
Całkowita wartość projektu wynosi blisko 11,2 mln zł, a wysokość unijnej pomocy zamyka się w kwocie 4,8 mln zł.
 
W ramach przedsięwzięcia zmodernizowana zostanie część osadowa oczyszczalni, powstanie ok. 0,2 km kanalizacji sanitarnej oraz zakupione zostaną samochód do czyszczenia i udrażniania kanalizacji i ciągnik rolniczy do transportu osadów ściekowych.
 
W wyniku realizacji zadania dostęp do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej uzyska 20 osób, a współczynnik skanalizowania Hajnówki wzrośnie do 96,03%. Celami społeczno-gospodarczymi inwestycji są poprawa stanu wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona walorów przyrodniczych regionu oraz wzrost atrakcyjności osadniczej i inwestycyjnej regionu. Finał projektu przewidziano na koniec 2015 r.
 
Na podstawie: www.wfosigw.bialystok.pl

Partner Portalu

Partner Portalu