Standardy oczyszczania ścieków

Wypełnić standardy oczyszczania ścieków

Oczyszczalnia Ścieków Mikulczyce w Zabrzu zostanie przebudowana i zmodernizowana – poinformował Urząd Miejski w Zabrzu.

7 września br. odbyło się symboliczne „wbicie łopaty”, które zapoczątkowało realizację inwestycji.

Prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia pochłoną przeszło 17 mln zł, zaś kolejne 645 tys. zł – nadzór inżynierski.

Dziękuję nie tylko za determinację, ale i pozyskanie środków na ten jakże ważny dla naszej społeczności cel. Cieszymy się, że na terenie naszego miasta wciąż podejmowane są nowe działania proekologiczne, które są dla nas priorytetem – stwierdziła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Standardy oczyszczania ścieków – cel projektu

Zasadniczym celem przedsięwzięcia jest wypełnienie zaostrzonych standardów oczyszczania ścieków. Oczyszczalnia ścieków Mikulczyce to jedna z dwóch oczyszczalni ścieków komunalnych funkcjonujących obecnie w Zabrzu, która oczyszcza ok. 12-13% wszystkich ścieków. Obiekt nie wymaga kompleksowej modernizacji. Przebudowie podlegać będą urządzenia, które się nie sprawdziły w dotychczasowej eksploatacji bądź nie są w stanie spełnić oczekiwanych od nich nowych wymagań, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 18 listopada 2014 roku, w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Zakres prac modernizacyjnych obejmie m.in. przebudowę dwóch pompowni ścieków, budynku krat i stacji zlewnej, a także pompowni odcieków i reaktorów biologicznych. Ponadto przewidziano przebudowę zbiorników retencyjnych, stacji odwadniania i higienizacji osadu, czerpni osadu nadmiernego ustabilizowanego oraz stacji dmuchaw. Do tego dojdzie modernizacja stacji dawkowania i magazynu reagentów, komory mieszania i rozdziału oraz rozdzielni reaktorów biologicznych.

Powstaną także nowe obiekty: piaskownik, koryto pomiarowe, stacja odbioru i separacji piasku, zadaszenie węzła załadunku i higienizacji osadu, prekrata koszowa, komory tlenowej stabilizacji osadu, biofiltry i pompownia wody technologicznej.

Po przebudowie maksymalna przepustowość oczyszczalni wyniesie 8 tys. m3/dobę. Na dostosowanie obiektu do wytycznych zawartych w umowie wykonawca ma dwa lata.

Na podstawie: www.um.zabrze.pl

fot. UM w Zabrzu