Większy zakres rzeczowy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łaziskach Górnych rozszerza zakres rzeczowy projektu pn: „Budowa systemu kanalizacji w Gminie Łaziska Górne”. 17 lipca 2014 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisano stosowny aneks do umowy o dofinansowanie.
 
Dodatkowe zadania obejmują budowę kanalizacji sanitarnej na jednym z osiedli w Łaziskach Górnych, likwidację jednej oczyszczalni i budowę w jej miejscu przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym włączonym do istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowę etapu mechanicznego oczyszczania ścieków w ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków komunalnych „Wschód”.
 
W wyniku rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wyniesie blisko 21,7 km. Zostanie również rozbudowana i zmodernizowana oczyszczalnia ścieków „Wschód”. Po zakończeniu realizacji projektu dostęp do nowoczesnego systemu kanalizacji sanitarnej uzyska łącznie ponad 4600 osób.
 
Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 65,7 mln zł, a uzyskane dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – 43,3 mln zł.
 
Na podstawie: www.wfosigw.katowice.pl

Partner Portalu

Partner Portalu