VI Aktualizacja KPOŚK

VI Aktualizacja KPOŚK – ruszyły konsultacje społeczne

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGW WP) poinformowało, że ruszyły konsultacje społeczne w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu, jakim jest VI Aktualizacja KPOŚK, czyli Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

VI Aktualizacja KPOŚK, gdzie dostępne są dokumenty?

Jak podaje PGW WP, stosowna dokumentacja, czyli projekt prognozy oddziaływania na środowisko projektu VI aktualizacji KPOŚK i projekt VI aktualizacji KPOŚK, jest wyłożona do wglądu w Ministerstwie Infrastruktury przy ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa w  Departamencie Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej (III piętro, p. 335) oraz dostępna jest na stronie internetowej tego resortu.

Wody Polskie zaznaczają też, że zainteresowane osoby, mają możliwość zapoznania się z dokumentacją i składania uwag oraz wniosków do Ministra Infrastruktury w terminie do 20 września 2021 r. Można je przekazywać drogą elektroniczną na adres e-mail: kposk@mi.gov.pl (w tytule wiadomości wpisując „konsultacje społeczne VI AKPOŚK” oraz id aglomeracji), tradycyjną pocztą, na podany powyżej adres resortu (z dopiskiem „konsultacje społeczne VI AKPOŚK” oraz podając id aglomeracji). Uwagi i wnioski można też przekazywać osobiście, w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w miejscu wyłożenia projektu dokumentu.

VI Aktualizacja KPOŚK – jak zgłaszać uwagi i wnioski w ramach konsultacji?

Uwagi do części tabelarycznej oraz do części opisowej projektu VI Aktualizacji KPOŚK należy zgłaszać na formularzach dostępnych na stronie internetowej resortu w formie edytowalnej oraz w formie skanu dokumentu tożsamego z wersją edytowalną, opatrzonego podpisem wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub osoby upoważnionej – zaznacza PGW WP.

Jednocześnie PGW WP, podkreśla, iż uwagi lub wnioski, złożone po upływie terminu trwania konsultacji nie będą rozpatrywane. Organem właściwym do rozpatrywania uwag jest Minister Infrastruktury.

Wody Polskie podkreślają, że resort gospodarki wodnej oferuje zainteresowanym wszelkie możliwe wsparcie w procesie konsultacji i podaje numery telefonów, pod którymi można uzyskać odpowiedzi i wyjasnienia dotyczace konsultowanych dokumentów (są one dostępne na stronie internetowej PGW WP).

Na podstawie www.wody.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)