Szczecin realizuje obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Szczecin apeluje do właścicieli nieruchomości posiadających bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o przesłanie informacji na ich temat. Urząd Miasta Szczecin (UM) wskazuje, że podstawą do tego jest art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2022, poz. 2519 t.j.). Zgodnie z tym przepisem, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Miasto zwraca się z prośbą o wypełnienie specjalnego formularza. Jest on dostępny na internetowej stronie UM.

Obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników i oczyszczalni wymaga od mieszkańców zgłoszenia

Do wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć stosowne dokumenty. Chodzi o kopię umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy również dołączyć kopię dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę. W przypadku zbiorników bezodpływowych (szamb) dotyczy to wykonania czterech ostatnich usług, a w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków –ostatniej usługi.

Wypełniony formularz można dostarczyć do magistratu na kilka sposobów. Na przykład pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin. Można też przynieść go osobiście do Kancelarii UM (pl. Armii Krajowej, w poniedziałek w godzinach 7:30-18:00, a od wtorku do piątku w godzinach 7:30-15:30). Formularz można dostarczyć również do Filii magistratu na Prawobrzeżu (ul. Rydla 39-40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30). Jest także opcja przekazania dokumentu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: boi@um.szczecin.pl, bądź za pośrednictwem platformy ePUAP. Wypełniony formularz, w zaklejonej kopercie, można też wrzucić do urny znajdującej się w budynku przy pl. Armii Krajowej 1. Urna ta jest ustawiona w prawym skrzydle budynku, na parterze po prawej stronie drzwi wejściowych (brak możliwości uzyskania potwierdzenia daty złożenia).

Magistrat dodaje, że formularz należy złożyć do 31 marca br.

Zobowiązani do korzystania z usług firm posiadających odpowiednie zezwolenia

Miejscy urzędnicy przypominają też, że zgodnie z przepisami, właściciele nieruchomości wyposażonych w szambo lub w przydomową oczyszczalnię są zobowiązani do korzystania z usług firm posiadających odpowiednie zezwolenia. Zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydawane jest przez Prezydenta Miasta Szczecin. Wykaz firm posiadających wymagane zezwolenie dostępny jest na stornie bip.um.szczecin.pl.

Jednocześnie UM podkreśla, że pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Magistrat ostrzega też, że w przypadku braku zgłoszenia, Urząd Miasta będzie prowadził kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na danej nieruchomości.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu