kontrole szamb

Szczecin przeprowadzi kontrole szamb

Szczecin przeprowadzi kontrole szamb, czyli sprawdzi, czy właściciele nieruchomości posiadający bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, pozbywają się nieczystości w sposób zgodny z prawem – zapowiada Urząd Miasta Szczecin (UM).

Na czym będą polegały kontrole szamb?

Zgodnie z przepisami, właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, pozbywając się takich nieczystości z jej terenu, są zobowiązani do korzystania z usług firm, posiadających odpowiednie zezwolenia – przypomina szczeciński magistrat i dodaje, ż w związku z tym na terenie miasta przeprowadzone zostaną kontrole szamb i pojedynczych systemów oczyszczania ścieków. Będą one polegały na wezwaniu właścicieli ww. nieruchomości do przedłożenia stosownej umowy oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za usługę (rachunki, faktury VAT). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba – zaznacza przy okazji UM.

W przypadku pojedynczych systemów oczyszczania ścieków, czyli przydomowych oczyszczalni ścieków, należy również pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji takiej instalacji), co musi zostać również odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez okazanie zawartej umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania stosownej opłaty.

Przy okazji miejscy urzędnicy przypomnieli, że usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez prezydenta miasta. Wykaz firm posiadających wymagane zezwolenie dostępny jest na stornie: http://bip.um.szczecin.pl/chapter_50725.asp.

Co grozi za nieprawidłowości, które wykażą kontrole szamb?

Jednocześnie magistrat ostrzega, że pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega regulacjom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, a zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 – podlega karze grzywny.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama

reklama