Szambo

Szambo zgłoszone?

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego (UM), powołując się na informację Związku Celowego Gmin MG-6 (ZCG) przypomina, że szamba muszą być zarejestrowane.

Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy (tzw. szambo) lub w indywidualny system oczyszczania ścieków (tzw. przydomową oczyszczalnię ścieków) ma obowiązek zgłoszenia tego faktu do biura ZCG.

Szambo zgłoszone? – sprawdzi ZCG i PWiK

Jak zapowiada ZCG, od kwietnia br. pracownicy Związku, wraz z pracownikami Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (PWiK), rozpoczną kontrole weryfikujące wywiązywanie się właścicieli nieruchomości z ww. obowiązku.

Przy okazji ZCG przypomina, że jeśli nieruchomość jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy, to musi on być szczelny i systematycznie opróżniany. Na potwierdzenie regularnego opróżniania szamba właściciel nieruchomości powinien posiadać dowody uiszczania opłaty za wywóz nieczystości. Podobnie w przypadku korzystania z przydomowych oczyszczalni ścieków, również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych, którego wykonywanie musi zostać odpowiednio udokumentowane.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie mógł udowodnić, że pozbywał się nieczystości regularnie i zgodnie z prawem, to może zostać ukarany mandatem karnym lub zostanie wobec niego skierowany wniosek do sądu o ukaranie karą grzywny w wysokości do 5 tys. zł.

Jednocześnie ZCG przypomina, że usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydane przez Zarząd Związku Celowego Gmin MG-6. Warto przy tym pamiętać, że firmy posiadające zezwolenie na opróżnianie szamb przesyłają do ZCG sprawozdania kwartalne, w których znajduje się wykaz nieruchomości, z których dokonano odbioru nieczystości.

Związek zaznacza też, że jeśli przy danej posesji wybudowana została sieć kanalizacji sanitarnej, to zgodnie z obowiązującymi przepisami, właściciel takiej nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do kanalizacji. Jedynym wyjątkiem są nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych – wskazuje ZCG.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Gorzowa Wielkopolskiego

fot. sozosfera.pl

reklama