Sukces mimo problemów

W Dźwierzutach 8 października br. uroczyście oddano do użytku oczyszczalnię ścieków. Inwestycja pochłonęła ponad 4 mln zł, z czego blisko 3 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013. To część wielkiego projektu – „Masterplan dla Regionu Wielkich Jezior Mazurskich”.
 
Rozbudowa i modernizacja obiektu były konieczne, gdyż stara i niewydolna oczyszczalnia nie zabezpieczała wszystkich potrzeb gminy, a konieczność jej modernizacji wynikała z budowy 75 km kanalizacji sanitarnej.
 
osadnik
 
Dzięki realizacji inwestycji przepustowość dobowa oczyszczalni wzrosła z 410 m3 na 764 m3. Przyjęto mechaniczno-biologiczne oczyszczanie ścieków w układzie technologicznym, który obejmuje stację zlewczą ścieków dowożonych (nowe urządzenia), sito-piaskownik z odtłuszczaczem (nowe urządzenia), przepompownię ścieków (przebudowany obiekt istniejący), reaktory biologiczne z osadem czynnym dwufazowym, dwa ciągi technologiczne (nowe), osadnik wtórny radialny (nowy), filtr gruntowo-roślinny (obiekt przebudowany) oraz komory pomiaru ilości ścieków oczyszczonych i poboru próbek tych ścieków (nowe).
 
Obecnie do oczyszczalni odprowadzane są ścieki bytowe pochodzące od 500 gospodarstw domowych i 100 działek rekreacyjnych.
 
Podczas realizacji przedsięwzięcia nie obeszło się bez problemów – trudny był teren, na którym powstawała infrastruktura wodociągowo-kanalizacyjna, a dodatkowo główny wykonawca ogłosił upadłość w samym środku robót. Wiązało się to z ponownym uruchomieniem procedury przetargowej i wyłonieniem nowej firmy wykonawczej.
 

 

Na podstawie: www.wfosigw.olsztyn.pl, informacje nadesłane z UG Dźwierzuty
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu