przydomowe oczyszczalnie

Przydomowe oczyszczalnie i zbiorniki bezodpływowe –zgłoszenie do 30 kwietnia!

O obowiązku właścicieli nieruchomości, wykorzystujących zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, przypomniał Urząd Miasta Ruda Śląska (UM). Chodzi o obowiązek informacyjny. Na złożenie stosownej informacji w magistracie mają oni czas do 30 kwietnia br. W tym celu należy wypełnić specjalną ankietę.

Dlaczego należy zgłosić posiadane przydomowe oczyszczalnie i zbiorniki bezodpływowe?

Obowiązek ten to efekt zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która nakazuje gminom prowadzenie elektronicznych ewidencji takich zbiorników i urządzeń. Z kolei na właścicieli nieruchomości nakłada obowiązek zgłoszenia takiego zbiornika do ewidencji – powiedział Jacek Morek, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Procedura zgłoszenia polega na wypełnieniu specjalnej ankiety, dotyczącej sposobu gromadzenia i odprowadzania ścieków oraz podstawowych parametrów zbiornika. Magistrat poinformował, że wypełnioną ankietę wraz z niezbędnymi załącznikami należy dostarczyć do siedziby UM. Ankieta dostępna jest na stronie internetowej miasta, można ją także pobrać w Biurze Obsługi Mieszkańców w Urzędzie Miasta. Wspomniane załączniki, które należy dostarczyć wraz z ankietą to kopia umowy na odbiór nieczystości ciekłych zawartej z uprawnionym podmiotem, kopia rachunków lub faktur za wywóz ścieków za 2023 rok oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Miasto zapowiada kontrole w przypadku niedopełnienia obowiązku

Dokumenty można doręczyć osobiście do Biura Obsługi Mieszkańców UM. Można je też przekazać listownie, wysyłając na adres: Urząd Miasta Ruda Śląska, Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska. Dostarczenia dokumentów można dokonać również przez ePUAP na adres skrytki: /umrudasl/pisma.

Magistrat zaznaczył też, że miasto będzie przeprowadzać kontrole nieruchomości. Wykrycie nieprawidłowości przy takiej kontroli, w tym m.in. stwierdzenie braku potwierdzeń opłat za usługi wywozu nieczystości czy ważnej umowy na takie usługi, może skutkować poważnymi konsekwencjami. W grę wchodzą tu mandaty karne, a nawet postępowania administracyjne – zaznaczył UM.

Więcej informacji udziela Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Ruda Śląska: tel.: 32 244 90 00 (wew. 4060) lub 32 244 90 37.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

Partner Portalu

Partner Portalu