Przebudowana oczyszczalnia ścieków

Przebudowana oczyszczalnia ścieków otwarta

Uroczyste otwarcie przebudowanej oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana odbyło się 25 października br. Po otwarciu oczyszczalni w sali Kościańskiego Ośrodka Kultury zaprezentowana została prezentacja multimedialna przedstawiająca jakie korzyści dla mieszkańców Kościana stwarza nowa inwestycja Wodociągów Kościańskich.

Podczas uroczystości Piotr Ruszkiewicz, burmistrz Kościana w okolicznościowym przemówieniu podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tak ważnej inwestycji. Jednocześnie wyraził nadzieję, że nowoczesne urządzenia tej oczyszczalni niezawodnie służyć będą gospodarce ściekowej miasta z korzyścią dla społeczności kościańskiej.

Przebudowana oczyszczalnia ścieków dla Kościana z dofinansowaniem z POIiŚ-u

Jak podaje Urząd Miejski Kościana (UM), celem przebudowy i rozbudowy oczyszczalni było przede wszystkim usprawnienie procesu oczyszczania ścieków i zapewnienie dotrzymania standardów jakości ścieków oczyszczonych. Inwestycja miała także zapewnić lepszą kontrolę procesów oczyszczania i minimalizację uciążliwości odorowej (przez zastosowanie m.in. biofiltracji) oraz uciążliwości hałasowych. Zakończone przedsięwzięcie pozwoli także na zagospodarowanie osadów ścieków m.in. poprzez budowę komór fermentacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wykorzystanie biogazu dla celów eksploatacyjnych oczyszczalni.

Inwestycja rozpoczęła się już 2014 r. i trwała do końca sierpnia br. W tym czasie zrealizowano dwa duże kontrakty: „Budowa budynku przeróbki osadu” oraz „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków”. Koszt tej inwestycji netto wyniósł niemal 31 mln zł, a otrzymana dotacja z funduszy europejskich wyniosła ponad 18,2 mln zł.

Inwestycję wsparł również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na realizację ww. zadań udzielił Spółce zwrotnej pożyczki w wysokości ok. 11 mln zł.

Uporządkowanie gospodarki ściekowej – projekt Wodociągów Kościańskich

Jak informuje kościański magistrat, spółka Wodociągi Kościańskie realizuje projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej i zwiększenie efektywności systemu wodociągowego dla miasta Kościana” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 (POIiŚ), Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji. Zgodnie z podpisaną z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW) umową o dofinansowanie wraz z Aneksem nr 1 i 2 planowane całkowite koszty projektu (wartość brutto) wynoszą niemal 50,5 mln zł, a wysokość pozyskanej dotacji sięga ponad 24,2 mln zł.

Realizacja całego projektu ma potrwać do 31. sierpnia 2021 r. Zakres projektu obejmuje budowę budynku przeróbki osadu, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków, a także dostawę i montaż urządzeń dla systemu zarządzania siecią wodociągową. W ramach projektu dokonany ma zostać remont magazynu na pomieszczenia biurowe dla JRP, przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody Łazienki. Największym przedsięwzięciem przedmiotowego projektu była właśnie przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków dla miasta Kościana.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Kościana

fot. UM Kościana

reklama

reklama

reklama

 

reklama