projekty wod-kan

Projekty wod-kan w Świętokrzyskiem z dofinansowaniem

14 projektów, które przeszły pozytywnie ocenę i uzyskały wymaganą liczbę punktów otrzyma łącznie ponad 97 mln zł dofinansowania. Wsparcie na budowę sieci wodociągowej i modernizację oczyszczalni ścieków przyznano w ramach konkursu z działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (RPO). O dofinansowaniu, podczas konferencji prasowej, poinformował Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

97 mln zł z RPO na projekty wod-kan

Jak zaznacza Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego (UMWŚ), Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs. Dzięki tej decyzji dofinansowanie otrzymają wszystkie pozytywnie ocenione projekty. Pieniądze trafią m.in. do Gminy Górno – ponad 25 mln zł na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Skorzeszyce. Gmina Nowa Słupia otrzyma 14,7 mln zł na przebudowę istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Stara Słupia oraz rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy. Również Gmina Oleśnica zyska dofinansowanie. To prawie 10 mln zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Oleśnica. To oczywiście tylko niektóre dofinansowane przedsięwzięcia.

W ramach konkursu beneficjenci mogli uzyskać dofinansowanie na realizację projektów z zakresu: budowy, rozbudowy bądź przebudowy sieci kanalizacyjnej. Dotyczyło to sieci dla ścieków komunalnych, w aglomeracjach liczących od 2 tys. do 10 tys. równoważonej liczby mieszkańców (RLM). Zadania te musiały być ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Wsparcie udzielane było również na budowę, rozbudowę bądź przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych. Dotyczyło to również aglomeracji liczących od 2 tys. do 10 tys. RLM, które także musiały być ujęte w KPOŚK.

Wsparcie można było pozyskać także na budowę, rozbudowę i przebudowę systemów zaopatrzenia w wodę. W tym na montaż inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowymi.

Wśród działań dopuszczonych do dofinansowania byłą także budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe lub przyzakładowe oczyszczalnie ścieków) w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM. Musiały być one przy tym ujęte w KPOŚK. Do grona przedsięwzięć mogących ubiegać się o wsparcie należały także działania w zakresie budowy instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w aglomeracjach od 2 tys. do 10 tys. RLM.

14 projektów z dofinansowaniem

Alokacja środków w ramach przedmiotowego konkursu wynosiła 60 mln zł, a maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 80% kosztów kwalifikowalnych. Jednak jak już wspomniano alokację tę zwiększono, co pozwoliło sfinansować wszystkie pozytywnie ocenione projekty.

Na konkurs wpłynęło 16 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 122,5 mln zł. wśród nich było 15 projektów z zakresu oczyszczania ścieków i jeden projekt z obszaru zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych. Kwota ta stanowiła dwukrotność dostępnej alokacji. W wyniku przeprowadzonej oceny 14 projektów (w tym 13 dotyczących oczyszczania ścieków i jeden z zakresu zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych spełniło wszystkie kryteria formalne i dopuszczające oraz uzyskało wymaganą liczbę punktów. Jeden projekt został wycofany przez wnioskodawcę na etapie oceny spełnienia kryteriów dopuszczających. Z kolei jeden projekt spełnił kryteria formalne i dopuszczające, ale nie uzyskał wymaganej minimalnej liczby punktów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UMWŚ

fot. UMWŚ

reklama

reklama

reklama

reklama

 

reklama