Inwestycje z zakresu infrastruktury

Ponad 73 mln zł na inwestycje z zakresu infrastruktury wod-kan w Rudzie Śląskiej

Ponad 73 mln zł w ciągu najbliższych trzech lat zamierzają przeznaczyć Rudzkie Wodociągi na inwestycje z zakresu infrastruktury. Za te pieniądze powstać ma 7,5 km nowej sieci wodociągowej oraz ponad 15 km sieci kanalizacyjnej. Oprócz tego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej (PWiK) zamierza rozpocząć przebudowę oczyszczalni ścieków „Barbara”. To najważniejsze założenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 – 2024”. Dokument został przyjęty przez Radę Miasta, o czym poinformował Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej (UM).

Inwestycje z zakresu infrastruktury – najwięcej środków na kanalizację i oczyszczalnie ścieków

Zarówno przy realizacji inwestycji wodociągowych, jak i kanalizacyjnych w pierwszej kolejności modernizowane są urządzenia o strategicznym znaczeniu dla miasta. Budowa nowych sieci realizowana jest z kolei tam, gdzie rozwija się nowe budownictwo jednorodzinne, a także na obszarach, gdzie planowane są takie inwestycje. Takie też zasady obowiązywać będą również przez najbliższe trzy lata i określono je w przyjętym planie – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Zgodnie z przyjętymi założeniami najwięcej środków, bo prawie 70 mln zł, przeznaczonych ma zostać na zadania kanalizacyjne, z czego blisko 48 mln zł na przedsięwzięcia związane z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków. Tu zaplanowano m.in. modernizację systemu automatyki oczyszczalni ścieków „Halemba – Centrum”. Kluczową inwestycją ma być jednak przebudowa oczyszczalni „Barbara” – wskazuje UM. – Modernizację chcielibyśmy rozpocząć już w 2022 r. Jest ona niezbędna, żeby utrzymać w dalszym ciągu parametry pracy instalacji, a także zwiększyć jej przepustowość. Realizacja tego przedsięwzięcia uzależniona jest jednak od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Prowadzimy w tym celu intensywne rozmowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – tłumaczy Grzegorz Rybka, prezes PWiK w Rudzie Śląskiej.

Inwestycje z zakresu infrastruktury – plany nie tylko wobec oczyszczalni „Orzegów”

Rudzkie Wodociągi mają także plany modernizacyjne wobec trzeciej oczyszczalni w mieście – „Orzegów”. W tym przypadku w ciągu najbliższych trzech lat powstać ma dokumentacja projektowa oraz uzyskane ma być pozwolenie na budowę. Do kluczowych inwestycji z zakresu kanalizacji zaplanowanych na lata 2022-2024 należy również budowa przepompowni ścieków „Morska” oraz modernizacja przepompowni ścieków „Górnośląska”, które będą współfinansowane ze środków unijnych przydzielonych przez NFOŚiGW.

W ramach uzbrajania terenów w sieci wodno-kanalizacyjne, PWiK planuje budowę sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacyjnej głównie w południowych rejonach miasta. Pozostałe środki finansowe zostaną przeznaczone na wykup urządzeń wod.-kan. wykonanych przez prywatnych inwestorów oraz na modernizację istniejących sieci – tłumaczy UM.

W realizacji planów pomóc mają środki z NFOŚiGW i WFOŚiGW

Aktualnie w mieście obowiązuje jeszcze plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018 – 2021 – wskazuje magistrat i wylicza, że w ciągu tych trzech lat przybyło w mieście 5 km nowej sieci wodociągowej oraz 10,5 km sieci kanalizacyjnej. – W porównaniu z dotychczasowym planem znacząco chcemy zwiększyć pulę środków przeznaczonych na inwestycje. W latach 2022-2024 ma to być ponad 73,2 mln zł. Źródłem finansowania mają być środki własne przedsiębiorstwa oraz pozyskane środki zewnętrzne z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW – wylicza Grzegorz Rybka.

Miejscy urzędnicy przypomnieli przy okazji, że obowiązujący plan obejmował realizację zadań o wartości szacowanej na poziomie blisko 30 mln zł.

Obecnie PWiK dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o długości 449,4 km, natomiast do odbioru ścieków służy mu sieć kanalizacyjna o długości 335,3 km. PWiK eksploatuje obecnie sześć pompowni wody, 51 przepompowni ścieków oraz trzy mechaniczno–biologiczne oczyszczalnie ścieków: „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. UM w Rudzie Śląskiej

 

reklama

reklama