Otwarto rozbudowaną oczyszczalnię

Otwarto rozbudowaną oczyszczalnię ścieków w Kłaju

W piątek, 26. listopada, uroczyście otwarto rozbudowaną oczyszczalnię ścieków w Kłaju – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego zakłada odsetek na poziomie 61,8% osób przyłączonych do kanalizacji sanitarnej, dlatego dostęp do kanalizacji i oczyszczalni ścieków jest szczególnie ważny dla przedsiębiorców prowadzących działalność z zakresu turystyki i rekreacji. Dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich realizacja tej inwestycji pozwoli na podłączenie jeszcze większej liczby mieszkańców Małopolski do sieci kanalizacyjnej – powiedział Łukasz Smółka, wicemarszałek województwa.

Otwarto rozbudowaną oczyszczalnię dwa zadania inwestycyjne

Jak podał UMWM, projekt obejmuje dwa zadania inwestycyjne realizowane w obszarze gospodarki ściekowej. Zadanie pierwsze to budowa sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-tłocznym w miejscowości Targowisko (etap 1) o łącznej długości pniemal 6 km wraz z dwiema sieciowymi przepompowniami ścieków.

Zadanie drugie, to przebudowa i rozbudowa istniejącej mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kłaj do przepustowości wynoszącej 820 m3 na dobę, o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 7800 (etap 1).

Jak tłumaczy UMWM, konieczność realizacji projektu wynikała ze stanu infrastruktury służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki ściekowej w gminie Kłaj. Według danych statystycznych GUS za rok 2015 stopień skanalizowania gminy wynosił 47%, co oznaczało, że potrzeby inwestycyjne w tym obszarze są jeszcze bardzo duże, a pilność ich realizacji zwiększa wysoki stopień zwodociągowania gminy wynoszący (według GUS na koniec 2015 r.) 91,7%. Dla prawidłowego funkcjonowania środowiska tak rozwinięta sieć wodociągowa musi mieć zapewniony odbiór ścieków – podkreśla urząd marszałkowski.

Otwarto rozbudowaną oczyszczalnię – projekt ze wsparciem unijnym

Dla mieszkańców terenów pozbawionych bezpośredniego dostępu do oczyszczani ścieków oraz kanalizacji problemem są wysokie koszty wywozu nieczystości i dyskomfort związany z przepełnianiem się zbiorników, często także nieprzyjemnym zapachem. Spełnienie wymogów sanitarnych jest też jednym z podstawowych warunków stawianych dla przedsiębiorstw czy instytucji publicznych – dodał wicemarszałek.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł ponad 15 mln zł, z czego dofinansowanie z Funduszy Europejskich wyniosło przeszło 8 mln zł – wskazał UMWM i dodał, że beneficjentem są Wodociągi Gminy Kłaj, który uzyskał dofinansowanie w ramach Osi 5. Ochrona środowiska (Działanie 5.3.2. Gospodarka wodno-kanalizacyjna) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. UMWM

 

reklama

reklama