Oczyszczalnia ścieków po modernizacji i rozbudowie

Oczyszczalnia ścieków po modernizacji i rozbudowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (WFOŚiGW) poinformował, że zakończyła się rozbudowa i modernizacja komunalnej oczyszczalni ścieków w Chełmie Gryfickim koło Trzebiatowa.

Jak zaznaczył WFOŚiGW, decyzja o realizacji projektu wymuszona została warunkami eksploatacyjnymi. Otóż obciążenie oczyszczalni ścieków poza sezonem letnim wynosiło 73%, a latem zbliżało się do granic technologicznych możliwości obiektu. Umowę na wykonanie prac, które objęły kompleksową przebudowę i rozbudowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Chełmie Gryfickim podpisano w 2016 r.

Oczyszczalnia ścieków po modernizacji i rozbudowie m.in. dzięki pożyczce z WFOŚiGW

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni objęła m.in. demontaż i montaż urządzeń i instalacji technologicznych w istniejącym budynku głównym. Zamontowano zatem nowy separator piasku wraz z płuczką piasku w pomieszczeniu krat. Wykonano także drugą kratę mechaniczną wraz z instalacją płukania i rozdrabniania skratek. Zamontowano również drugą wirówkę w stacji odwodniania osadu oraz wykonano nowy system transportu odwodnionego osadu z zastosowaniem przenośników ślimakowych.

Z kolei dmuchawy, w pomieszczeniu dmuchaw i pomp osadu, zostały wymienione na nowe i dostosowane do współpracy z dwiema komorami osadu czynnego. Wymieniono tam także pompy osadu nadmiernego. Zmodernizowany został system zastawek i „by-pass” piaskownika umożliwiający awaryjne przekierowywanie ścieków.

Projekt obejmował też budowę drugiej komory osadu czynnego, a w istniejącej komorze osadu czynnego wymianę na nowe dotychczasowych mieszadeł oraz rur dyfuzorowych.
W ramach przedsięwzięcia wymienione zostały zastawki w komorze rozdziału, a także przebudowano istniejące i wybudowano nowe sieci (kanalizacyjne, wodociągowe, osadowe, elektroenergetyczne, sterownicze wraz z niezbędnymi studzienkami i komorami) łączące poszczególne obiekty. Wykonano również niezbędne drogi wewnętrzne i chodniki do nowych i istniejących obiektów.

Koszt inwestycji wyniósł niemal 20 mln zł, z czego niemal 5 mln zł stanowiła pożyczka z WFOŚiGW. Projekt zyskał także dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Część kosztów, ze środków własnych, pokrył beneficjent – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie.

Dzięki realizacji inwestycji zwiększona została przepustowość oczyszczalni – zaznacza WFOŚiGW.

Na podstawie www.wfos.szczecin.pl

fot. Archiwum Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Trzebiatowie

reklama

reklama

reklama

 

reklama