Oczyszczalnia przyszłości

„Oczyszczalnia przyszłości” – nowe przedsięwzięcie NCBiR

W ściekach komunalnych znajdują się ogromne pokłady zasobów naturalnych, których jako społeczeństwo w pełni nie wykorzystujemy – podkreśla Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i dodaje, że dzięki opracowaniu innowacyjnej technologii ze ścieków można odzyskiwać duże ilości wody, energii i surowców wtórnych. W tym celu Centrum ogłosiło nowe przedsięwzięcie pn. „Oczyszczalnia przyszłości”, które jest kolejnym krokiem do realizacji strategii „Europejskiego Zielonego Ładu”. Działanie realizowane jest w ramach środków pochodzących z funduszy europejskich.

Proces oczyszczania ścieków bardzo złożony

Centrum dodaje, że proces oczyszczania ścieków jest bardzo złożony. Na samym początku głównym kolektorem ścieki trafiają do miejskiej oczyszczalni ścieków. To duży kanał, w którym mogą znaleźć się najróżniejsze rzeczy: gałęzie, opony czy sprzęt AGD – wskazuje NCBiR. Następnie ścieki przepływają przez kolejne komory i sita, gdzie osadza się żwir, piasek oraz mniejsze odpady: niedopałki papierosów bądź resztki z kuchni. W dalszej kolejności ścieki podlegają sedymentacji, czyli procesowi opadania zawiesiny (drobnych ciał stałych) w wyniku działania grawitacji lub sił bezwładności. Po tym etapie zaczyna się proces biologiczny, opierający się na bakteriach, które żywią się związkami azotu, fosforu i węgla. Ich resztki i masa organiczna tworzy osad, który jest odpompowywany. Dalej jest on podgrzewany i tworzy się z niego biogaz, wykorzystywany do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby oczyszczalni. Z części suchej masy powstaje m.in. granulat, który może być spalony lub wykorzystany jako nawóz. Niestety, obecnie w dużej mierze granulat ten trafia nieprzetworzony na składowiska, na których rozkłada się przez wiele lat. Ciecz, która zostaje odzyskana poddawana jest filtracji, chlorowaniu lub naświetlaniom lampami UV. Finalnie oczyszczona woda wraca do środowiska np. trafiając do rzeki – opisuje Centrum.

Bezodpadowa oczyszczalnia przyszłości

Centrum zwraca uwagę, że w obecnym systemie oczyszczania ścieków powstaje dużo odpadów, które trafiają na składowiska, ponieważ nie można ich przetworzyć. Stąd też NCBiR chce opracować innowacyjną technologię umożliwiającą pełne wykorzystanie produktów otrzymywanych w procesach zachodzących w oczyszczalniach ścieków. Tak opracowane metody mają umożliwić zastosowanie strategii gospodarki bezodpadowej. Pozwolą one na zawracanie i ponowne wykorzystanie produktów, tworząc obiegi zamknięte – przekonuje Centrum. Chodzi tu m.in. o całkowity powrót do środowiska, jako polepszacz gleby, nawóz organiczny, a w przypadku odzysku fosforu jako nawóz mineralny. To wszystko ma się przyczynić do ograniczenia produkcji nawozów sztucznych, a tym samym budowy ekologicznego rolnictwa. Oczyszczalnia przyszłości ma również zapewnić większy odzysk energii lub wzrost energooszczędności całego procesu. To doprowadzić ma zaś do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Z kolei odzyskiwana woda ma być nie tylko odprowadzana do środowiska, ale wykorzystywana do celów użytkowych, takich jak nawadnianie w rolnictwie lub utrzymanie zieleni miejskiej. Dzięki temu zapewniony zostanie zamknięty obieg wody w przemyśle i w infrastrukturze miast.

Oczyszczalnia przyszłości i eliminacja mikrozanieczyszczeń

Jak zapewnia NCBiR dąży ono do tego, aby opracowane technologie miały charakter uniwersalny i by można je było wykorzystywać na terenie całego kraju: w komunalnych oczyszczalniach ścieków, a także w przemyśle. Zaplanowano również, że system będzie tak opracowany, aby zmniejszać uciążliwości związane z jego pracą dla bezpośredniego otoczenia. Dodatkowo ważnym celem projektu jest opracowanie technologii eliminacji mikrozanieczyszczeń takich jak farmaceutyki (antybiotyki, hormony) oraz pestycydy. Poziom mikrozanieczyszczeń w środowisku sukcesywnie wzrasta zagrażając coraz bardziej ekosystemom i człowiekowi, dlatego ich eliminacja jest tak ważna – dodaje Centrum.

Oczyszczalnia przyszłości – dlaczego potrzebna rewolucja ściekowa?

Dlaczego jeszcze potrzebujemy zrewolucjonizowania sektora gospodarki wodno-ściekowej? – pyta NCBiR i w odpowiedzi stwierdza, iż jeden z problemów dobrze obrazują dane Głównego Urzędu Statystycznego z lat 2000 – 2018. Według nich, w tym okresie, ilość osadów wytworzonych w komunalnych oczyszczalniach wzrosła o 62% i w 2018 r. wyniosła aż 583,1 tys. ton suchej masy. Zdaniem ekspertów z NCBiR, oprócz potrzeby efektywniejszego zagospodarowania odpadów ściekowych, powinniśmy lepiej gospodarować oczyszczonym materiałem oraz usunąć z niego mikrozanieczyszczenia, powodujące zanieczyszczenie środowiska.

Oczyszczalnia przyszłości – rozwój przedsiębiorstw, nowe miejsca pracy i zielona przyszłość

Według NCBiR, powodzenie przedsięwzięcia pn. „Oczyszczalnia przyszłości” da impuls do rozwoju przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych, a także firm produkujących innowacyjne technologie dla oczyszczalni i dla ich kontrahentów. To powinno pozytywnie wpłynąć na rynek krajowy i na eksport, a takie ożywienie sektora ma pozwolić na stworzenie licznych i trwałych miejsc pracy. Z kolei rozkwit branży poprawić ma bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz warunki życia społeczeństwa, w związku z rozwiniętym systemem gospodarki wodno-ściekowej.

Dzięki projektowi „Oczyszczalnia przyszłości” łatwiej będzie można odzyskiwać surowce, wodę, a także produkować energię przy wykorzystaniu biomasy. Pozwoli to na zmniejszenie śladu węglowego i wpisze się w unijną strategię „Europejskiego Zielonego Ładu”. Strategia ta wymaga dekarbonizacji systemu energetycznego oraz wprowadzenia zasad gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Tak zastosowane technologie przyczynią się do poprawy ochrony ekosystemów wodnych oraz do zmniejszenia zużycia wody poprzez odzyskanie i odnowę jej w procesie uzdatniania ścieków – przekonuje NCBiR.

Oczyszczalnia przyszłości za 27 mln zł

Przez trzy lata, w ramach przedsięwzięcia „Oczyszczalnia przyszłości”, NCBiR wyłoni wykonawcę zmodernizowanej oczyszczalni ścieków komunalnych, która zapewni prowadzenie GOZ. Na ten cel przeznaczono 27 mln zł. Firma uruchomi instalację oraz przygotuje gotowe rozwiązania do wdrożenia ich w innych obiektach na terenie kraju. „Oczyszczalnia przyszłości” to tylko jeden z pomysłów poprawy polskiej zielonej energetyki, przedstawiony przez NCBiR. Informacje nt. przedsięwzięcia „Oczyszczalnia przyszłości” oraz dokumentacja dostępne są na stronie internetowej NCBR.

Projekt realizowany jest w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Podniesienie poziomu innowacyjności gospodarki poprzez realizację przedsięwzięć badawczych w trybie innowacyjnych zamówień publicznych w celu wsparcia realizacji strategii Europejskiego Zielonego Ładu” (w ramach poddziałania 4.1.3 Innowacyjne metody zarządzania badaniami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój).

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. NCBiR

reklama

reklama

reklama

 

reklama

partner merytoryczny