Oczyszczalnia jak nowa

Zakończono pięcioletnią realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Brzeziny”. Dzięki przedsięwzięciu zmodernizowano i rozbudowano oczyszczalnię ścieków w Brzezinach, wybudowano ok. 1,4 km sieci kanalizacyjnej oraz zakupiono urządzenie ssąco-płuczące.
 
Zadanie dotyczące oczyszczalni było największym i najważniejszym etapem prowadzonych inwestycji (82,5% w koszcie całkowitym). Realizacja kontraktu rozpoczęła się maju 2010 r., a pozwolenie na użytkowanie obiektu, kończące jego modernizację, uzyskano w maju br.
 
Przedsięwzięcie obejmowało wybudowanie m.in. nowego obiektu do oczyszczania mechanicznego oraz wykonanie sita obrotowego z praską i piaskownikiem, wyposażonego w instalację napowietrzania i układ separacji tłuszczu, które pozwalają na wstępne oczyszczenie dopływających na oczyszczalnię ścieków. Ponadto powstał nowy punkt zlewny ścieków dowożonych z ich automatyczną rejestracją, wyposażony w urządzenie do biologicznej dezodoryzacji odorów. Z kolei największym nowym obiektem w ramach rozbudowy jest zbiornik wyrównawczo-retencyjny, umożliwiający zmagazynowanie nadmiaru ścieków podczas intensywnych opadów i roztopów. W ramach inwestycji powstała także nowa pompownia ścieków podczyszczonych mechanicznie, podająca ścieki na reaktor biologiczny, który także został zmodernizowany. Wybudowano też trzeci osadnik radialny, a proces usuwania osadu został unowocześniony.
 
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni pozwoliła zwiększyć jej przepustowość z 5 do 6,6 tys. m3 ścieków na dobę.
 
Na podstawie: www.wfosigw.lodz.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu