Nowy departament

Nowy departament Wód Polskich i wzór sprawozdania KPOŚK

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (PGWWP) poinformowało, że w jego strukturach powstał nowy departament – Departament Gospodarki Wodno-Ściekowej.

Nowy departament od taryf za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków

Nowy departament będzie realizował wybrane zadania pionu zarządzania środowiskiem wodnym, w tym m.in. analizą ekonomiczną, techniczną oraz orzecznictwem związanym z taryfami za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Dyrektorem nowego departamentu została Joanna Kidzińska, ekonomistka, która przez 23 lata była związana z branżą wodno-kanalizacyjną.

Przy okazji PGWWP podało, że obecnie trwa drugi cykl taryfikacyjny, w którym ustalane są stawki za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na najbliższe 3 lata. Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne składają wnioski z propozycjami wysokości opłat za wodę i odbiór ścieków dla odbiorcy końcowego, a Wody Polskie weryfikują ich wysokość analizując wnioski składane przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne. Przy okazji PGWWP zaznacza, że jego rolą – jako organu regulującego opłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków – jest ochrona obywateli przed nieuzasadnionymi podwyżkami cen.

Nowy departament to nie wszystko – nadchodzi czas na sprawozdania

Kilka dni wcześniej, przed informacją o tym, że utworzony został nowy departament,  PGWWP poinformowało, iż – zgodnie z art. 89 ust 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (DzU z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.) – opublikowany został wzór sprawozdania z realizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK) za 2021 r.

Wody Polskie przypominają, że sprawozdawczością objęte są wszystkie aglomeracje ujęte zarówno w piątej aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (AKPOŚK 2017), jak te aglomeracje, które przekazały dane na potrzeby kolejnej aktualizacji KPOŚK-u (występują w projekcie VI AKPOŚK). Aglomeracje powinny przedstawić stan realizacji Programu na dzień 31 grudnia 2021 r., uwzględniając obowiązującą uchwałę rady gminy – zaznacza PGWWP.

Wody Polskie wskazują, że wypełnioną ankietę sprawozdawczą należy przekazać w wersji papierowej oraz edytowalnej elektronicznej (drogą mailową) do właściwego terytorialnie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, w terminie do 28 lutego 2022 r.

Niezbędne pliki (ankietę sprawozdawczą z realizacji KPOŚK za 2021 r. oraz klauzulę RODO) można znaleźć pod linkiem: www.wody.gov.pl, w części „Pliki do pobrania:” – „Sprawozdanie z realizacji KPOŚK za rok 2021” – podaje PGWWP.

Na podstawie www.wody.gov.pl i www.wody.gov.pl

fot. sozosfera.pl (zdjęcie ilustracyjne)

 

reklama

reklama