Nie wszyscy są gotowi

Jakie problemy nastręcza beneficjentom środków unijnych realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych dociekano podczas spotkania w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Odbyło się ono 31 lipca br.
 
W trakcie obrad wskazano, że na Pomorzu dostęp do kanalizacji sanitarnej ma 77% mieszkańców, przy średniej krajowej wynoszącej 64,3%, a z oczyszczalni ścieków korzysta 81,8% mieszkańców województwa (średnia krajowa 68,6%). Mimo to region wciąż charakteryzuje się dużymi dysproporcjami pomiędzy obszarami wiejskimi a miejskimi w dostępie do systemów odbioru i oczyszczania ścieków. Na terenach wiejskich jedynie ok. 50% mieszkańców korzysta z systemów oczyszczania ścieków.
 
Jak wynika z danych, w woj. pomorskim założenia dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych w wyznaczonym terminie zrealizuje w pełni tylko 56 z 87 aglomeracji. W 27 przypadkach konieczny jest rozwój systemu kanalizacji sanitarnej, a dla czterech pozostałych aglomeracji niezbędna jest budowa lub rozbudowa zarówno kanalizacji sanitarnej, jak i oczyszczalni ścieków. Wstępne szacunki wskazują, że pełne zrealizowanie KPOŚK-u na Pomorzu wymagać będzie zaangażowania co najmniej 800 mln zł (w tym 600 mln zł z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i 200 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego).
 
Na podstawie: www.wfosigw.gda.pl
Tags

Partner Portalu

Partner Portalu