Kolejne etapy inwestycji

LPWiK zakończyło kolejne etapy inwestycji

Legnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (LPWiK) zakończyło kolejne etapy inwestycji, dofinansowanych z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Pierwszy etap zrealizowano w latach 2014-2015, natomiast obecnie wykonane zostały zadania z etapów drugiego i trzeciego – poinformował Urząd Miasta Legnicy (UM) powołując się na źródło informacji, jakim jest LPWiK.

Kolejne etapy inwestycji w uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej

W ramach projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Legnica” w znacznym stopniu pieniądze przeznaczono na inwestycje w oczyszczalni ścieków. W drugim etapie zoptymalizowano procesy technologiczne części mechanicznej, stare, wyeksploatowane urządzenia wymieniono na nowe, o wyższej sprawności i mniejszej energochłonności – dodaje UM.

Jednocześnie magistrat podał, iż w ramach inwestycji powstał nowy budynek separacji piasku oraz pompowni flotatu. Zmodernizowano także piaskownik, budynek krat i pompownię główną oraz osadniki wstępne. Dla mieszkańców odczuwalna powinna być przede wszystkim hermetyzacja obiektów oczyszczalni, ponieważ przykryte zostały studnia zbiorcza, piaskownik oraz osadnik, dzięki czemu zminimalizowano ich uciążliwość zapachową.

Kolejne etapy inwestycji – m.in. modernizacja stacji odwadniania osadu

Z kolei w trzecim etapie inwestycji modernizowano stację odwadniania i zagęszczania osadu oraz układ napowietrzania bloku biologicznego oczyszczalni. W miejscu pras odwadniających pojawiły się wirówki oraz zagęszczarka. Dodatkowo zamontowano czwartą dmuchawę, która poprawia pracę bloku biologicznego.

Legniccy wodociągowcy w ramach omawianego projektu zrealizowali także inne zadania. Zbudowany został system monitoringu sieci wodociągowej, który umożliwia bieżące nadzorowanie parametrów pracy sieci, co znacząco wpłynęło na ograniczenie strat wody. Wybudowano również sieć wodociągową i kanalizacyjną na terenie byłej jednostki wojskowej przy al. Rzeczypospolitej, a także sieć wodociągową na odcinku od ul. Szczytnickiej do ul. Pątnowskiej oraz w ul. Poznańskiej i Krętej. Zrealizowano również inwestycje w zakresie sieci kanalizacyjnej na ul. Dąbrówki oraz od ul. Masarskiej do ul. Ścinawskiej i na ul. Wrocławskiej. W drugim i trzecim etapie wybudowano bądź przebudowano łącznie blisko 8,5 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – wylicza UM.

Kolejne etapy inwestycji za 50 mln zł brutto

Ponadto w wielu punktach miasta, przeprowadzono naprawę odcinków sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową. Zastosowana technologia umożliwia uszczelnienie rurociągów za pomocą specjalnych rękawów, bez wykonywania uciążliwych wykopów. W ten sposób zabezpieczono ponad 5 km sieci kanalizacyjnej.

Ponadto uruchomiono dostęp mobilny do systemu GIS, służącego do inwentaryzacji sieci, oraz zakupiono pojazd specjalistyczny do ciśnieniowego mycia i udrażniania kanałów, co ułatwiło i przyśpieszyło pracę służb przedsiębiorstwa, odpowiedzialnych za utrzymanie sieci.

Inwestycje prowadzono również na obszarze ujęcia wody, którego modernizacja poprawiła bezpieczeństwo pozyskiwania wody do uzdatniania. Wymieniono sita obrotowe oraz wprowadzono monitoring parametrów fizyko-chemicznych wody, co znacznie skróciło czas reakcji, w momencie wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości – podkreśla UM.

Koszt realizacji zadań drugiego i trzeciego etapu to ponad 50 mln zł brutto, z czego dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniosło ponad 25 mln zł.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. LPWiK

Partner Portalu

Partner Portalu